Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст

 

Считано от 03.09.2021 г., след приключване на Проект № BG05M9OP001-2.019-0012-C02 „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съгласно Закона за социалните услуги, в община Ловеч е разкрита социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст, която се финансира от държавния бюджет.

Целева група: деца от 15 до 18 годишна възраст от уязвими групи и деца с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда

Капацитет: 8 места

Адрес: гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“ № 41, ет. 2, E-mail: prehodno_lovech@abv.bg

Тел: 068/ 604 486

Управител: Светла Пенкова

Услугата цели създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ и ефективна защита на децата в тяхното израстване като независими възрастни, подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот и успешна социална интеграция. Дейностите са насочени към постигане на социално включване на потребителите и осигуряване на пълноценен начин на живот в подходяща преходна среда.