Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ 3

Центърът за настаняване от семеен тип е разкрит като държавно делегирана дейност през 2013 г. след закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Параскева Нейкова“ – Ловеч.

Целева група: Деца и младежи без увреждания, за които до момента на настаняването им няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство

Капацитет: 8 места

Дейности: Задоволяване на потребностите на детето/младежа от подслон, храна, лични вещи и др., организиране на ежедневието, грижи за здравето, психологическа подкрепа, осигуряване на достъп до образование, развиване на умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време, работа с родители и семейства, други институции и организации

Адрес: гр. Ловеч

ул.“Стефан Караджа“ № 24

тел: 068/ 604 486

e-mail: cnst3lovech@gmail.bg

  • Татяна Добрева