Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "ВЯРА"

Центърът е изграден през 2014 г. по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“

Целева група: Лица с умствена изостаналост, за които към момента на настаняването им няма възможност да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот

Капацитет: 14 в т.ч. 2 за кризисно настаняване

Дейности: Задоволяване на потребностите от подслон, храна, лични вещи и други; организиране на ежедневието; грижи за здравето – достъп до необходимата специализирана медицинска помощ и подкрепа при провеждане на лечението; психологическа подкрепа; осигуряване на достъп до образование; развиване на умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време; работа със семейства; работа с общността, други институции и организации

Адрес: гр. Ловеч

ж. к. „Младост“ № 44

тел: 068/ 626 068

e-mail: cnst4-l@mail.bg

  • Даниел Лазаров