Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "НАДЕЖДА"

Центърът е изграден през 2014 г. по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“

Целева група: Деца с увреждания, за които до момента на настаняването им няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство, младежи от 18  до 29 годишна възраст с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот

Капацитет: 14 в т.ч. 2 за кризисно настаняване

Дейности: Задоволяване на потребностите на детето/младежа от подслон, храна, лични вещи и други; организиране на ежедневието; грижи за здравето – достъп до необходимата специализирана медицинска помощ и подкрепа при провеждане на лечението; психологическа подкрепа; осигуряване на достъп до образование; развиване на умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време; работа с родители и семейства; работа с общността, други институции и организации

Адрес: гр. Ловеч

ж. к. „Здравец“ № 49

тел: 068/ 601 373

e-mail: cnst5@mail.bg

  • Диана Лалева