Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Социалната услуга Център за обществена подкрепа е възложена за управление на Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“.

Целева група: Деца в риск и техните семейства

Дейности: Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции; подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от СИ и услуги от резидентен тип; социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства, превенция на отпадането от училище;

подкрепа и консултиране на семейства от общността; мобилна социална работа /осигуряване на достъп до социални ресурси/; услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи от общността; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители

               Заявление за ползване на социалната услуга може да се подаде на място в Центъра или в Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Ловеч.

               Социални услуги от „Център за обществена подкрепа“ се предоставят и след издадено направление - за деца или заповед - за възрастни от Дирекция „Социално подпомагане“- Ловеч.

Адрес: гр. Ловеч

кв. Дикисана, ул. "Иларион Ловчански" № 1, бл. "Октомври" - партерен етаж

ул. «Св. св. Кирил и Методий» № 28, бл. Армеец 3, вх. В, ет.1, ап.3

тел: 068/ 602 928