Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД

 

 

На основание чл. 9, от „Процедура за избор на членове на Съвета на децата“, утвърдена от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД),

 

ОБЯВЯВАМ

 

начало на процедурата за избор на членове на Съвета на децата в Община Ловеч.

На интернет страницата на Община Ловеч е публикувана Процедура за избор на членове на Съвета на децата“ с Приложения 1, 2 и 3 във формат  PDF, имащи отношение към прилагане на процедурата на общинско ниво и във формат Word само Приложения 1 и 2 с възможност за попълване.

Съгласно чл. 10 от процедурата, кандидатите за членове на Съвета на децата изпращат документи за кандидатстване до 24 май на съответната календарна година.

Попълнените формуляри за кандидатстване и мотивационните писма могат да бъдат изпращани по пощата в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 или по електронен път на електронен адрес: ivan.ivanov@lovech.bg.

За координиране на избора на общинско ниво е определен г-н Иван Иванов – главен експерт „Младежки дейности и спорт“ в общинска администрация: сл. тел.: 068 688370; мобилен тел.: 0878 770260.

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия