Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Срокове

1. Срокове за подаване на декларации:


 1.1. декларации за облагане с данък на недвижим имот и пътно превозно средство – 2 месечен срок от придобиването.
 1.2.  декларации за облагане с данък на недвижим имот, пътно превозно средство и данък върху наследствата  – 6 месечен срок от откриване на наследството, когато имота се придобива по наследство.
 1.3. патентен данък до 31 януари за текущата година или от момента на започване на дейността през годината.
 1.4. декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване - 
от 1 до 30 ноември на предходната година.
 1.5. декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им -  от 1 до 30 ноември на предходната година.

2. Срокове за плащане за годината за която е дължим данъка, съответно таксата битови отпадъци:


 2.1. Патентен данък:
 - за първо тримесечие  - до 31 януари;
 - за второ тримесечие – до 30 април;
 - за трето тримесечие – до 31 юли;
 - За четвъртото тримесечие – до 31 октомври;
При заплащане на пълния размер на патентния данък до 31 януари се ползва отстъпка от 5%. 
 2.2. Данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски:
 - първа вноска – от 1 март до 30 юни;
 - втора вноска – до30 октомври на годината, за която е дължим;
На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
 2.3. Данък превозни средства се плаща на две равни вноски :
 - първа вноска – от 1 март до 30 юни;
 - втора вноска – до30 октомври на годината, за която е дължим;
На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
2.4. Туристически данък:
- до 15 число на месеца, следващ месеца, през който се предоставят нощувките.