Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАПОВЕД № РД-12-82 /15.02.2016 г. за изменение на ЗАПОВЕД РД – 12-211 / 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с.Тепава, ЕКАТТЕ 72254, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г. - изменение Заповед № РД – 12-211 / 12.10.2015 г. в частта за ОПФ.