Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади през 2017 г.

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

 

На основание чл. 37и ÷ чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99 от Правилника за неговото прилагане, Община Ловеч обявява прием на заявления за отдаване под наем на общински мери, пасища и ливади.

 

Заявленията се подават до 10 март 2017 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в общинската администрация.

Към заявлението, освен приложенията по образец, се прилагат и копия на следните документи:

1. документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

2. регистрационна карта на земеделския производител/стопанин;

3. справка за животни в животновъдния обект по категории, издадена от БАБХ;

4. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения, издадено от Община Ловеч.

Обръщаме внимание, че заявления за предоставяне на мери, пасища и ливади по този ред, подадени след определения срок, ще останат без разглеждане.

 

Образец заявление може да изтеглите от ТУК.

Приложение № 1-образец може да изтеглите от ТУК.

Приложение № 2-образец може да изтеглите от ТУК.

Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ може да изтеглите от ТУК.

Списък на свободните мери и пасища от ОПФ и чл. 19 може да изтеглите от ТУК.

Списък на свободните ливади от ОПФ и чл. 19 може да изтеглите от ТУК.