Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стопанска 2019 - 2020 г.

Заповед № 255 / 14.02.2020г.

Относно: Предоставяне на ползвателите за стопанската 2019/2020 година имоти с начин на трайно ползване: полски пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване, съгласно Приложение…

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.