Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стратегически документи и програми

Допълнение на Тарифата за определяне на базисните месечни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Ловеч

Допълнение на Тарифата за определяне на базисните месечни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Ловеч, приета с Р Е Ш Е Н И Е № 111 от 31 март 2016 година на Общински съвет - Ловеч.  

Тарифа за определяне на базисните месечни наемни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

Тарифа за определяне на базисните месечни наемни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, приета с Р Е Ш Е Н И Е № 838 от 18 декември 2014 година на Общински съвет - Ловеч.

ОТЧЕТ за изпълнението на Програмата за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост през 2015 г. в Община Ловеч

Управлението на собствеността в Община Ловеч, реда за придобиването и разпореждането с нея, се определят от Закона за общинската собственост и на база приетите от Общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление…