Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Допълнение на Тарифата за определяне на базисните месечни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Ловеч

Допълнение на Тарифата за определяне на базисните месечни цени за 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Ловеч, приета с Р Е Ш Е Н И Е № 111 от 31 март 2016 година на Общински съвет - Ловеч.