Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОТЧЕТ за изпълнението на Програмата за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост през 2015 г. в Община Ловеч

Управлението на собствеността в Община Ловеч, реда за придобиването и разпореждането с нея, се определят от Закона за общинската собственост и на база приетите от Общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредба за общинските жилища, Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 г. и Програмата за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост през 2015 г. 

І. Надзор и актуване на общинските имоти, структура на общинската собственост

В община Ловеч през 2015 г. са издадени 173 акта за общинска собственост.

През 2015 година са отписани 36 акта, поради извършени разпоредителни сделки.

Към момента Община Ловеч има 2585 имота, от тях 602 имота са актувани с актове за публична общинска собственост и 1983 имота са актувани с актове за частна общинска собственост.