Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2016 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2016 г, приета с Решение № 31 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Ловеч.