Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г. в Община Ловеч