Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 г.

Стратегията за управление на общинската собственост 2016-2019 г. е средно срочен планов документ, който определя целите, приоритетите и принципите за управление и разпореждане с общинската собственост. Тя е разработена във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на общинския план за развитие 2014-2020 г., съответните устройствени схеми и планове, в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч на базата на задълбочен и всестранен анализ на състоянието,  управлението и разпореждането с общинската собственост.

Планирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката на изпълнението на стратегията и годишните програми за управлението и разпореждането с общинската собственост се основава на;

1. единен подход за планиране и програмиране;

2. осигуряване на допълнително финансиране от национални публични източници и от международни финансови институции;

3. координация на дейността в процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката;

4. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на местно равнище;

5.  партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при управлението на собствеността.

Разработването на стратегията е продиктувано и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, като основа за:

● разработване на годишните програми за управление и разпореждане с общинските имоти;

●  отчитане на новите приоритети на общинското развитие,

●  разработването на проектите за бюджет на общината за всяка година;

●  повишаване енергийната ефективност на сградния фонд.

Конституцията на Република България в чл. 136, ал. 2 дава статут на юридическо лице на българската община с всички произтичащи от този факт последици. Съгласно чл. 17, ал. 4 и чл. 140 от нея се дава право на общините да притежават своя собственост с цел постигане на тяхната икономическа самостоятелност. Правото на собственост на общината й осигурява възможността да съставя самостоятелен бюджет, в който важно перо са приходите от управление на общинското имущество, както и възможността да извършва стопанска дейност. В условията на финансова децентрализация на общините и делегирането и на все повече дейности от страна на държавата нараства значението на не данъчните приходи, голяма част от които се формират въз основа на упражняване на правото на собственост на общината.

 Най-важен момент  в установяването на общинската собственост се оказа отделянето й от тази на държавата. Още Закона за местното самоуправление и местната администрация /1991г./ §6 и §7 от ПЗР определя обектите на общинската собственост.

Законът за общинската собственост, който влиза в сила през 1996 г., урежда придобиването, управлението и разпореждането, надзорът, актуването и деактуването на общинска собственост. Законът установява общите разпоредби, относно общинската собственост, а органите на местното самоуправление, в лицето на общинския съвет, имат свободата, чрез приеманите от него Наредби, да регулира дейностите по управлението и разпореждането с общинско имущество, като отчитат местните нужди и специфики.

Основната цел на управление на общинската собственост е пряко подчинена на визията, изведена в ОПР 2014-2020 г. и е насочена към подобряване на социалната, техническата, културната и екологичната инфраструктура на Община Ловеч.