Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Директор на дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността

Директор на дирекция “Образование, здравеопазване, култура и туризъм”

Въз основа на Протокол №3/18.07.2016 г. конкурсната комисия назначена със заповед №998/15.06.2016 г. на кмета на Община Ловеч  

РЕШИ:

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността директор на дирекция “Образование, здравеопазване, култура и туризъм” в Община Ловеч

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Евелина Василева Петрова

14

3

76

5

422

2.

Димитър Георгиев Димитров

20

3

134

5

730

2.Класира като успешно издържал конкурса:

  1. Димитър Георгиев Димитров   

3.Не класира кандидатката Евелина Василева Петрова, поради резултат от 76 точки - под минималния резултат от 123 точки, за да бъде успешно издържано интервюто.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                         /Венцислав Христов/

18.07.2016  г. – 13.30 ч.

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

за длъжността: Директор

административно звено: дирекция “Образование, здравеопазване, култура и туризъм” в Община Ловеч

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 18.07.2016 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 998/15.06.2016 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

  1. Резултати от проведения тест

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Евелина Василева Петрова

14

14

2.

Димитър Георгиев Димитров

20

20

  1. Допуска до интервю следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Евелина Василева Петрова

2.

Димитър Георгиев Димитров

 
  1. Не допуска до интервю следните кандидати: Няма недопуснати кандидати.

 Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на  18.07.2016 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                      /п/                                                                                 

                                                         /Венцислав Христов/

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: Директор административно звено: Дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм" в Община Ловеч.

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 28.06.2016 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 998/15.06.2016 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия.

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Евелина Василева Петрова

2.

 Димитър Георгиев Димитров

     Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 18.07.2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 18.07.2016 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 18.07.2016 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

  1. Недопуснати до конкурс кандидати: Няма недопуснати кандидати.
  2. Нормативни документи: Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с изпълнението на длъжността.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                   /п/

                                                            /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 

На основание заповед № 957/06.06.2016 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч

1.    Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни
актове:
    Степен на образование: висше - магистър;
    Професионална област: не се изисква 
    Професионален опит: 4 години или
    Ранг: ІІІ младши;
2.    Област на дейност:  
Формиране, разработване и провеждане на общинската политика в областта на образованието, културата, туризма и вероизповеданията, здравеопазването, социалните и младежки дейности и спорт. Ръководство и организация на дейностите, свързани с общинските детски гредини, училища и обслужващи звена. Ръководство, координиране и контрол на дейностите, свързани с културните институти, читалищата и вероизповеданията. Ръководство и координиране изпълнението на дейностите в областта на туризма. Ръководство, организация и координация на дейността, свързана с гарантиране ефективната работа на общинските здравни и социални заведения и оказване на качествени социални услуги на населението от общината. Разработване на стратегии и програми в областта на здравеопазването, социалните дейности, младежта и спорта. Координация и контрол при изпълнението на мерки и програми за превенции, социално включване, заетост, развитие на младежките дейности и спорта.
3.    Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
    Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
    Да отговаря на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
4.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
    Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
    Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;
5.    Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 530 лв.
6.    Начин за провеждане на конкурса: 
    Тест;
    Интервю.
7.    Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в
конкурса:
7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:
7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);
7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в един централен ежедневник, регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за администрацията, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.
    Начална дата на приемане на документи 10.06.2016 г.
    Крайна дата на приемане на документи 23.06.2016 г. 
9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.