Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Главен експерт „Техническа инфраструктура“

Резултати от проведен подбор за длъжността Главен експерт „Техническа инфраструктура“ в отдел „Техническа инфраструктура и околна среда“

А/ Комисията не допуска кандидата Николай Георгиев Николов до събеседване, поради това че:

  • Кандидатът не притежава завършена степен на образование в изискваното професионално направление - Строителство:Пътно строителство.
  • Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността

 

Б/ Списък на недопуснатите кандидати:

  • Николай Георгиев Николов

 

Община Ловеч обявява вакантна длъжност за Главен експерт „Техническа инфраструктура“

в отдел „Техническа инфраструктура и околна среда“

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – минимална изискуема степен: бакалавър;

2. Професионална област – технически науки;

3. Професионално направление – строителство: специалност пътно строителство;

4. Професионален опит – 2 г.

         5. Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Outlook), Auto CAD, ГИС софтуер, работа в мрежи;

ІІ. Допълнителни изисквания: познаване на нормативната рамка в областта;

III. Цел на длъжността: Осъществява експертни проучвания, оценки, решения, провеждане на процедури и съставяне на документи в областта на пътната и уличната инфраструктура и геозащитни съоръжения.

ІV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VI. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 20.07.2016 г.