Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за 3 бр. свободни работни места в Общински духов оркестър - Оркестрант на духов инструмент кларинет, Оркестрант на духов инструмент тромпет и Оркестрант на духов инструмент цугтромбон

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

О Б Я В Я В А

 

І. Подбор за следните свободни работни места:

  1. Оркестрант на духов инструмент кларинет
  2. Оркестрант на духов инструмент тромпет – до завръщане на титуляра
  3. Оркестрант на духов инструмент цугтромбон –до завръщане на титуляра

 

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

  • Степен на образование: висше или средно образование
  • Професионални области: кларинет, тромпет и цугтромбон
  • Професионален опит: предимство е стаж в духов оркестър

 

ІІІ. Области на дейност: Концертна дейност и репетиционен процес.

 

ІV. Начин за провеждане на подбора:

  • По документи;
  • Изпит по инструмент.

 

V. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в подбора:

5.1. Молба/Заявление за назначаване на работа;

5.2. Автобиография/CV;

5.3. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, ако има такъв;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите:

          Молбата/Заявлението и приложените към него документи се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул. „Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 22.05.2017 г. до 22.06.2017 г.