Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Началник отдел „Административно осигуряване на Общинския съвет“

На основание заповед № 714/21.04.2016 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Административно осигуряване на Общинския съвет“ в дирекция „Административно – правно и информационно обслужване“ на Община Ловеч

1.    Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни
актове:
    Степен на образование: висше - бакалавър;
    Професионална област: не се изисква 
    Професионален опит: 4 години или
    Ранг: ІІІ младши;
2.    Област на дейност:  
Ръководи и носи отговорност за дейностите по осъществяване на организационно – техническото обслужване на Общински съвет и неговите постоянни комисии. Отговаря за деловодното обслужване на Общинския съвет и неговите постоянни и временни комисии и на други органи към него. Отговаря за изпращането на материалите за заседанията на постоянните комисии и на общинските съветници и на Областен управител, за публикуването  на интернет страницата на общината на постъпилите проекти на нормативни актове. Отговаря за изготвянето на протоколите от заседанията на Общински съвет и преписи от тях с приетите решения, протоколи, становища, доклади и други. Организира публикуването на актовете на Общинския съвет и други.
3.    Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
    Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
    Да отговаря на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
4.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
    Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
    Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;
5.    Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 480 лв.
6.    Начин за провеждане на конкурса: 
    Тест;
    Интервю.
7.    Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в
конкурса:
        7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:
7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);
7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в един централен ежедневник, регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за администрацията, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация. 
          Начална дата за приемане на документи 28.04.2016 г.
          Крайна дата за приемане на документи 12.05.2016 г. 
9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.