Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Началник отдел „Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“

На основание заповед № 716/21.04.2016 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“ в дирекция „Административно – правно и информационно обслужване“ на Община Ловеч

1.    Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни
актове:
    Степен на образование: висше - бакалавър
    Професионална област: 
-    технически науки;
- социални, стопански и правни науки – направление информационни науки;
-   природни науки, математика и информатика – направление информатика и компютърни науки. 
    Професионален опит: 4 години или
    Ранг: ІІІ младши;
2.    Област на дейност:  
Ръководи и носи отговорност за дейността на отдела като:
- участва в процеса на разработване на политиката за развитие на информационните технологии в Община Ловеч;
- осъществява организацията и следи поддържането на компютърната и размножителна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа;
- отговаря за информационната сигурност и защитата на базите данни, генерирани и съхранявани в общинската администрация;
- отговаря за техническата поддръжка на сайта на общината;
- координира дейностите при внедряване на технологични и софтуерни решения.
3.    Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
    Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
    Да отговаря на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
4.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
    Да притежава сертификати, удостоверения за работа с офис пакета на  Microsofft, сертификати за сървърни операционни системи и други.
    Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;
5.    Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 480 лв.
6.    Начин за провеждане на конкурса: 
    Тест;
    Интервю.
7.    Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в
конкурса:
        7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:
7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);
7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в един централен ежедневник, регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.
            Начална дата на приемане на документи 28.04.2016 г.
            Крайна дата на приемане на документи 12.05.2016 г.
9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.