Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Началник отдел „Устройствено планиране, кадастър и регулация“

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността

Началник на отдел „Устройствено планиране, кадастър и регулация“ в дирекция “Устройство на територията”, в Община Ловеч

Въз основа на Протокол №3/15.07.2016 г. конкурсната комисия назначена със заповеди  № 1002/15.06.2016 г.  и № 1072/27.06.2016 г.  на кмета на Община Ловеч  

РЕШИ:

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността Началник на отдел „Устройствено планиране, кадастър и регулация“ в дирекция “Устройство на територията”, в Община Ловеч

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Арх. Даниела Тихомирова Златанова

14

3

135

5

717

  1. Класира като успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

1. Арх. Даниела Тихомирова Златанова   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                         /инж. Ивелина Радевска/

 

15.07.2016 г. – 13.30 ч.

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

за длъжността: Началник отдел “Устройствено планиране, кадастър и регулация”

административно звено: Отдел “Устройствено планиране, кадастър и регулация” дирекция ”Устройство на територията” в Община Ловеч

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 15.07.2016 г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № 1002/15.06.2016 г.  и № 1072/27.06.2016 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

  1. Резултати от проведения тест

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Арх. Даниела Тихомирова Златанова

14

14

2.

Инж. Цветан Александров Георгиев

11

11

  1. Допуска до интервю следния кандидат:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Арх. Даниела Тихомирова Златанова

 
  1. Не допуска до интервю следния кандидат:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Инж. Цветан Александров Георгиев

 Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 15.07.2016 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/                                                            

                                                /инж. Ивелина Радевска/

 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Началник отдел административно звено: Отдел Устройствено планиране, кадастър и регулация” в дирекция "Устройство на територията" в Община Ловеч.

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 28.06.2016 г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № 1002/15.06.2016 г. и № 1072/27.06.2016 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Арх. Даниела Тихомирова Златанова

2.

 Инж. Цветан Александров Георгиев

     Допуснатият  кандидат следва да се яви за решаване на тест на 15.07.2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 15.07.2016 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 15.07.2016 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

  1. Недопуснати до конкурс кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за

недопускане

1.

 Инж. Петър Дамянов Маринов

 

Не притежава придобита образователно-квалификационна степен в изискваното за изпълнение на длъжността професионално направление – строителство, архитектура, геодезия

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                           /инж. Ивелина Радевска/

 

На основание заповед № 955/06.06.2016 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Устройствено планиране, кадастър и регулация“ в дирекция „Устройство на територията“ в Община Ловеч

1.    Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни
актове:
    Степен на образование: висше - бакалавър;
    Професионална област: технически науки
-    Професионално направление – строителство, архитектура, геодезия 
    Професионален опит: 4 години или
    Ранг: ІІІ младши;
2.    Област на дейност:  
Организира, ръководи и контролира дейността на отдела в изпълнение на политиката на общинската администрация в областта на устройственото планиране, географските информационни системи, зелената система и чистота. Изготвя годишен план за дейността на отдела, организира изпълнението и отчитането му, съгласно Процедурния наръчник на Община Ловеч и годишния план за дейностите на дирекцията.
3.    Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
    Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
    Да отговаря на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
4.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
    Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Outlook), Auto CAD, ГИС софтуер, работа в мрежи;
    Да познава нормативната база в областта на устройството на територията, геодезията, кадастъра и държавната администрация.
5.    Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 480 лв.
6.    Начин за провеждане на конкурса: 
    Тест;
    Интервю.
7.    Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в
конкурса:
            7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:
7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);
7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в един централен ежедневник, регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.
            Начална дата за приемане на документи 10.06.2016 г.
            Крайна дата за приемане на документи 23.06.2016 г. 
 9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.