Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява 2 броя вакантни длъжности Специалист „Контрол и сигурност“ в отдел „Контрол и сигурност“

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

Резултати от проведен подбор

за длъжността Специалист „Контрол и сигурност“

в отдел „Контрол и сигурност“

 

Трудов договор ще бъде сключен с:

Борис Ангелов Искренов

 

 

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Специалност – не се изисква

3. Професионален опит – не се изисква

4. Свидетелство за управление на МПС – категория В, с предимство е притежаването на категория С

ІІ. Цел на длъжността: Контрол по спазване наредбите на Общински съвет – Ловеч, самоохрана, опазване на обществения ред и сигурност.

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Едната вакантна длъжностите са с период на наемане безсрочно.

VІ. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 18.09.2017 г.