Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРИЯ СИРКОВА“ – гр. ЛОВЕЧ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Детска градина „Мария Сиркова“ - гр. Ловеч

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изискв.

Основание за недопускане

К1-1/12.01.2022 г. Геновева Петкова Стойкова

ДА

НЕ

Не притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г.

 

Няма допуснати кандидати.

Конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Мария Сиркова“ – гр. Ловеч се закрива.

 

 

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ:                          /п/

                                                                    /д-р Димитър Димитров/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т. 8 и ал 2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно Заповед № З-2253/13.12.2021 г. на Кмета на Община Ловеч

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРИЯ СИРКОВА“ – гр. ЛОВЕЧ

 

 

1. Място на работа: ДГ „Мария Сиркова“; адрес: 5500 гр. Ловеч, ул. „Васил Левски“ 3.

2. Област на дейност: Възпитание, социализиране, обучение, отглеждане и подкрепа за личностно развитие на деца до постъпването им в I клас; организация, координация и контрол на дейности в детската градина; административно-управленска и финансова дейност. Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната и общинската политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

3. Изисквания към кандидатите:

  • Да са български граждани.
  • Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование – не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; не са лишени от право да упражняват професията; не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
  • Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.
  • Да не е прекратяван трудовият им договор като директор или учител на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите за конкурса.
  • Да са придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на длъжността, („педагогика“ с професионална квалификация „детски учител”, „детски и начален учител”; „педагог”, „учител“ с допълнителна квалификация „детски учител“) позволяваща да се изпълнява нормата задължителна преподавателска работа на директор в детска градина, съгласно чл. 213, ал. 1 от ЗПУО и чл. 23, ал. 1, при условията на чл. 24 и Приложение № 1 от „Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ .
  • Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж към датата на кандидатстване, съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, като за „учителски стаж“ се зачита посочения в § 1, т. 3 от Допълнителна разпоредба на „Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.
  • Да притежават допълнителна квалификация за работа с компютър.

4. Начин на провеждане на конкурса:

4.1. Конкурсът се провежда в два етапа:

4.1.1. Допускане по документи;

4.1.2. Защита на „Концепция за развитие на ДГ „Мария Сиркова“ за период от 3 години” и събеседване на кандидатите с членовете на комисията провеждаща конкурса.

4.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

4.3. Конкурсът ще се проведе по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

4.4. Комисията оценява:

4.4.1. Защитата на „Концепция за развитие на ДГ „Мария Сиркова“ за период от 3 години“;

4.4.2. Степента на познаване на нормативните актове: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата предучилищното и училищното образование, както и разбиране и познаване на съответните нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността „директор“ на общинска детска градина;

4.4.3. Общата управленска култура: управленска компетентност свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за решаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средствата за тяхното осъществяване; организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи;

4.4.4. Комуникативни способности и езикова култура: комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

4.5. Конкурсът се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Община Ловеч в съответствие с чл. 94 от КТ.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на Община Ловеч (по образец).

5.2. Професионална автобиография (европейски формат).

5.3. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (заверено от участника копие).

5.4. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (заверено от участника копие).

5.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж).

5.6. Свидетелство за съдимост – оригинал.

5.7. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор“ на ДГ „Мария Сиркова“ – оригинал.

5.8. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване – оригинал.

5.9. Известие за защита на данните до работниците и служителите, кандидатите за работа и изпълнителите по граждански договори в Община Ловеч (по образец)

5.10. Концепция за развитие на ДГ „Мария Сиркова“ за период от 3 години.

6. Място и срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса се подават лично или от упълномощен за това представител в стая № 211 и 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул. “Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от датата на публикуване на обявлението в сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg, на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg от 16 декември 2021 г. до 17 януари 2022 г. включително.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8. Заявлението и документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „директор” на ДГ „Мария Сиркова“ - гр. Ловеч, община Ловеч.

9. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

 

Лица за контакти: експерти „Човешки ресурси“

тел.: 068 688283