Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА КУХНЯ – ЛОВЕЧ, ЖК „ЗДРАВЕЦ“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ 

обявява конкурс за длъжността

„ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА КУХНЯ – ЛОВЕЧ, ЖК „ЗДРАВЕЦ“

 

І. Изисквания за длъжността:

1.Образование – минимална степен - висше – бакалавър

2.Специалност – „Медицина“, „Медицинска сестра и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ 

3.Професионален опит – минимум 2 години

4.Компютърна грамотност – Word, E

5.Познаване на нормативните актове в областта физиологичните норми за хранене на населението, здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3г., специфичните изисквания към безопасността и качеството  на храните, предлагани в детските заведения,

ІІ. Цел на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност на здравното заведение и го представлява пред всички държавни и обществени органи.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

І-ви етап: - Подбор по документи за допускане на кандидатите;

  • провеждане на тест за допускане на кандидатите до интервю.
  • обявяване на допуснатите кандидати.

         ІІ-ри етап: - Интервю с допуснатите кандидати

           

         ІV. Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса

2.Автобиография –

3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

5.Медицинско свидетелство.

6.Свидетелство за съдимост. /Справката се изисква по служебен път като заявление се подава от гл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Ловеч, при приемане на документите./

          V. Място и срок за подаване на документите за конкурса:

           1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).

            2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:00-11:30 часа и 13:30-16:30 часа в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 17.09.2018 година.

           

            Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на интернет страницата на Община Ловеч.