Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ЯСЛА № 3 „МЕЧО ПУХ“ – ЛОВЕЧ, УЛ. „Р. КНЯГИНЯ“ 2

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурс

за длъжността: Директор на детска ясла № 3 „Мечо Пух“, гр. Ловеч

административно звено: детска ясла № 3 „Мечо Пух“- гр. Ловеч

 

 

Въз основа на Протокол №2/15.10.2018 г. конкурсната комисия назначена със заповед № 1399/12.10.2018 г. на кмета на Община Ловеч

 

 

РЕШИ:

 

1. Класира кандидатите, както следва:

1.1 Таня Петрова Пежгорска с 59 т.

1.2 Емилия Петрова Мирчева с 35 т.

2. Протоколът да се предостави на кмета на Община Ловеч, за сключване на Трудов договор с класираната на първо място кандидатка Таня Петрова Пежгорска на основание чл. 96 от Кодекса на труда.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:     /п/

                                                                           /Венцислав Христов/

 

 


 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса за директор на Детска ясла № 3 „Мечо Пух“

 

1. Допуска до втори етап от конкурс – Писмена разработка „Развитие и управление на здравните и възпитателни заведения за отглеждане на деца в ранна детска възраст“ следните кандидати:

1.1. Емилия Петрова Мирчева

1.2. Таня Петрова Пежгорска

2. Недопуснати кандидати:.

Няма

3. Допуснатите кандидати да внесат писмена разработка в стая 211 или 212 стая на Общинска администрация – Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 22,  до 08.10.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                        /Венцислав Христов/

 

 


 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ 

 

обявява конкурс за длъжността

 

ДИРЕКТОР НА  ДЕТСКА  ЯСЛА  № 3 „МЕЧО ПУХ“ – ЛОВЕЧ,

УЛ. „Р. КНЯГИНЯ“ 2

І. Изисквания за длъжността:

 1. Образование – минимална степен - висше – бакалавър
 2. Специалност – „Медицина“, „Управление здравни грижи”, „Медицински фелдшер”, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ 
 3. Професионален опит – минимум 5 години
 4. Компютърна грамотност – Word, Excel
 5. Познаване на нормативните актове в областта на детското здравеопазване и трудовото законодателство.

ІІ. Цел на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност на детското заведение и го представлява пред всички държавни и обществени органи.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът ще се проведе на три етапа:

            І-ви етап: - провеждане на входящ тест и подбор по документи за допускане на кандидатите;

            ІІ-ри етап: - Внасяне на писмена разработка от допуснатите кандидати на тема: „Развитие и управление на здравните и възпитателни заведения за отглеждане на деца в ранна детска възраст”. Оценка на писмените разработки от оценяващата комисия.

            ІІІ-ти етап: - провеждане на интервю.

            ІV. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса
 2. Автобиография – CV
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.
 5. Медицинско свидетелство.
 6. Свидетелство за съдимост. /Справката се изисква по служебен път като заявление се подава от гл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Ловеч, при приемане на документите./

V. Място и срок за подаване на документите за конкурса:

  1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).

  2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:00-11:30 часа и 13:30-16:30 часа в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 17.09.2018 година.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на интернет страницата на Община Ловеч.