Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Икономическа политика и бюджет“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността

Директор на дирекция “Икономическа политика и бюджет”

Въз основа на Протокол №3/26.09.2017 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 1278/05.09.2017 г.  на кмета на Община Ловеч  

РЕШИ:

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността директор на дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Найден Николаев Вълчев

20

3

159

5

855

 
 1. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

 

Найден Николаев Вълчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                        /Инж. Цветан Георгиев/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

26.09.2017  г.

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Директор

административно звено: дирекция “Икономическа политика и бюджет” в Община Ловеч

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 26.09.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № 1278/05.09.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 1. Резултати от проведения тест

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

 Евдокия Георгиева Попова

11

11

2.

 Найден Николаев Вълчев

20

20

 
 1. Допуска до интервю следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Найден Николаев Вълчев

 

 

 1. Не допуска до интервю следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Евдокия Георгиева Попова

 

 Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на  26.09.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/

                                                                                       

                                                     /инж. Цветан Георгиев/

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: Директор административно звено: Дирекция "Икономическа политика и бюджет" в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 14.09.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1278/05.09.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Евдокия Георгиева Попова

2.

 Найден Николаев Вълчев

 

 

Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 26.09.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община     Ловеч.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 26.09.2017 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 26.09.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 

2. Недопуснати до конкурс кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Гриша Йочев Боевски

 

 

3. Нормативни документи: Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с изпълнението на длъжността.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                            /Инж. Цветан Георгиев/

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на дирекция „Икономическа политика и бюджет“

 

На основание заповед № 1180/22.08.2017 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: висше - магистър;
 • Професионална област: социални, стопански и правни науки
 • Професионално направление: икономика
 • Професионален опит: 4 години или
 • Ранг: ІІІ младши;

2. Област на дейност: 

Провежда икономическата политика на Община Ловеч в областта на финансите и общинския бюджет в приходната и разходната му част, разработването, съгласуването и актуализирането на нормативната и методическата база в областта на финансите и бюджета, организация и контрол по спазване на бюджетната дисциплина. Ръководство и контрол при съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. Управление, координация и контрол по изпълнение на Системата за финансово управление и контрол в Община Ловеч. Търговия, транспорт, селско и горско стопанство, общинска собственост. Координиране обобщаването и информацията от търговските дружества с общинско участие и общинските търговски дружества. Ръководство и контрол по възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 680 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по         чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 29.08.2017 г.

            Крайна дата на приемане на документи 11.09.2017 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.