Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността

за длъжността: директор на дирекция Проекти, програми и инвестиции

административно звено: Дирекция Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

   На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/17.02.2021 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-136/26.01.2021 г. на кмета на Община Ловеч

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността директор на дирекция “Проекти, програми и инвестиции” в Община Ловеч, както следва:

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резул-тат от теста

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Резултат  от интервюто

Коефициент за теста/чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Окончателен резултат

1.

Петър Данаилов Деков

20

3

197

5

1045

 

2. Класира успешно издържалия конкурс кандидат, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Петър Данаилов Деков

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                                               /инж. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ/

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч


 

17.02.2021 г.

 

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервюза длъжността: Директор на дирекция Проекти, програми и инвестиции административно звено: Дирекция Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 17.02.2021  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-136/26.01.2021 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидата допуснат до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Петър Данаилов Деков

20

20

 

 

2. Допуска до интервю, следния кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Петър Данаилов Деков

 

 

 Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 17.02.2021 г. от 14.00 часа в стая № 208, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                   /инж. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ/

 


 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч


 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол № 1 от 01.02.2021 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за директор на дирекция “Проекти, програми и инвестиции” в Община Ловеч е приета

 

Система за определяне на резултатите от теста за длъжността Директор на дирекция  “Проекти, програми и инвестиции“:

           

Тестът се състои от три различни варианти с въпроси, всеки от които е с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване началото на провеждането на теста един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Върху листите с теста е поставен печата на Община Ловеч.

Брой на въпросите: всеки вариант от теста съдържа 20 въпроса.

Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка.

Максимален резултат: 20 точки

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: 14 точки т.е. 70% верни отговори.

Време за решаване на теста: 40 минути

Коефициент с който се умножава резултата от теста: 3

След изтичане на определеното време за решаване на теста, формулярите се събират независимо от това дали кандидатите са отговорили на всички въпроси или не.

След решаването на теста кандидатът го поставя в голям плик, а в малък плик  запечатва попълнен формуляр с името си. Отварянето на малкия плик става след като тестът се оцени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

 

 

Система за определяне на резултатите от интервюто за длъжността Директор на дирекция  “Проекти, програми и инвестиции“:

 

Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика и попълненото Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС и формулира въпроси които се задават на всички кандидати.

Въпросите са съобразени с показателите за компетентности съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС и чрез тях се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Оценяване на качествата на кандидата въз основа на отговорите на въпросите: по 5 -степенна скала, където 5 е най-високата оценка.

Максимален резултат: 200 точки, които са сбор от оценките на различните компетентности дадени от всеки един член на комисията - 8 бр. компетентности по 5 т. макс. по 5 члена на комисията.

Минимален резултат при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто: 140 точки т.е. 70% от максималния резултат. 

Коефициент с който се умножава резултата от интервюто: 5

         

Списъците с резултатите от теста и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч


 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността:

Директор на дирекция "Проекти, програми и инвестиции", административно звено: Дирекция "Проекти, програми и инвестиции" в Община Ловеч

 

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 01.02.2021 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-136/26.01.2021 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Петър Данаилов Деков

вх. № КР1-1/27.01.2021 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“, „Икономика на индустрията“,   „Право“  и има 4 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

     Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 17.02.2021 г. от 10.00 часа в стая № 208, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 17.02.2021 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатът трябва да се яви на интервю на 17.02.2021 г. от 14.00 часа в стая № 208, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати: няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:            /п/

                                                               /Инж. Цветан Георгиев/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

 

На основание заповед № З - 74/14.01.2021 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: магистър
 • Професионален опит: 4 години или
 • Ранг: ІІІ младши

2. Област на дейност: 

Стратегическо планиране и програмиране. Изпълнение на сключените договори за финансиране от оперативни програми, национални и външни донори. Осигуряване на устойчивост на изпълнените договори за финансиране от оперативни програми, национални и външни донори. Изготвяне на проектни предложения и организиране на подаване на пакет документи към формулярите за кандидатстване по програми с европейско и национално финансиране. Подготовка на технически спецификации, задания и други необходими документи за откриване на обществени поръчки по ЗОП.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни изисквания:

 • Професионална област на висше образование: социални, стопански и правни науки, технически науки
 • Професионално направление: икономика, архитектура, строителство и геодезия или инженерство
 • Компютърна грамотност - Работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, добро владеене на продуктите от  пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет.
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната администрация
 • Владеенето на чужд език е предимство.

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 1340 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3. Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 и 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 11 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 19.01.2021 г.

            Крайна дата на приемане на документи 29.01.2021 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.