Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността "Директор" на Дом за възрастни с физически увреждания – с. Сливек с адрес на управление: с. Сливек и Дом за стари хора „Върбовка“ с адрес на управление: гр. Ловеч, Южна индустриална зона

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

от конкурса

за длъжността: “Директор“ на Дом за възрастни хора с физически увреждания – с. Сливек и Дом за стари хора „Върбовка“ 

На основание Протокол № 2 от 28.07.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 839/19.06.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката от проведените входящ тест и интервю:

 

1. Класира следния кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Галя Петкова Петрова – 52,20 точки

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 18а, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и заповед № 746/31.05.2017 г. на Кмета на Община Ловеч

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността „Директор” на:

Дом за възрастни с физически увреждания – с. Сливек с адрес на управление: с. Сливек и Дом за стари хора „Върбовка“ с адрес на управление: гр. Ловеч, Южна индустриална зона

 

І. Кратко описание на длъжността :

Директорът на Дом за възрастни с физически увреждания – с. Сливек и Дом за стари хора „Върбовка“ отговаря за организацията на работа и цялостното функциониране на ДВФУ – с. Сливек и ДСХ „Върбовка“, с цел предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и пълнолетни лица с увреждания; ръководи и организира поддръжката на сградите, оборудването и материалната база; организира и управлява човешките ресурси; непосредствено полага грижа за потребителите.

 

І. Изисквания към кандидата:

1. Да има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по социални, стопански и правни, хуманитарни и педагогически науки.

2. Да притежава управленски опит.

3. Да притежава допълнителна квалификация за работа с компютър.

 

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Ловеч (свободен текст).

2. Документ за самоличност (заверено от участника копие).

3. Професионална автобиография (европейски формат).

4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (заверено от участника копие).

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (заверено от участника копие).

6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж).

7. Свидетелство за съдимост – оригинал.

8. Карта за предварителен медицински преглед - оригинал.

9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване – оригинал.

 

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

  1. Конкурсът се провежда на три етапа:

 

І-ви етап:

  • Провеждане на входящ тест и подбор по документи за допускане на кандидатите;

Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за срока на внасяне на писмена разработка и датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто.

            Информацията ще бъде изнесена на информационното табло във фоайето в сградата на общинска администрация - Ловеч.

 

ІІ-ри етап:

  • Допуснатите кандидати внасят писмена разработка Институционален проект за развитие и преструктуриране на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания и Дом за стари хора .

 

ІІІ-ти етап:

  • Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

2. Комисията оценява:

2.1 Входящия тест.

2.2 Писмената разработка.

2.3 Степента на познаване на нормативните актове: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на социалните грижи, както и разбиране и познаване на съответните нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността „директор“ на ДВФУ – с. Сливек и ДСХ „Върбовка“;

2.4 Общата управленска култура: управленска компетентност свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за решаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средствата за тяхното осъществяване; организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи;

2.5 Комуникативните способности и езикова култура: комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

3. Конкурсът се провежда от комисия назначена със заповед от кмета на Община Ловеч в съответствие с чл. 94 от КТ.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите за конкурса:

1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).

2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:00-11:30 часа и 13:30-16:30 часа в сградата на община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 30.06.2017 година.

3. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси”.

4. Заявлението и документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на ДВФУ – с. Сливек и ДСХ „Върбовка“.

5. Съобщенията във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето в сградата на общинска администрация - Ловеч и на интернет страницата на Община Ловеч.