Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ЛОВЕЧ

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурс за длъжността

директор на Художествена галерия - Ловеч

 

 

С Протокол от 28. 08. 2018 г. конкурсната комисия назначена със заповед № 1169/16.08.2018 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

За длъжността „Директор“ на Художествена галерия – Ловеч не класира нито един от кандидатите, т. к. нямат 60% от възможния максимален резултат, съгласно утвърдените от Кмета на Община Ловеч „Правила“ за провеждане на конкурса. Съответно при максимален резултат от 400 точки и 60% - 240 точки, кандидатите са получили, както следва:

- Иво Димитров Чехларов - 212 точки,

- Валентин Николов Узунов - 235 точки,

т. е. кандидатите нямат 60% от възможния максимален резултат.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …… /п/……………….

                                               /Венцислав Христов/                                                          

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на Художествена галерия - гр. Ловеч

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

К 2-1/03.08.2018 г. Иво Димитров Чехларов

ДА

ДА

Няма

К 2-2/03.08.2018 г. Валентин Николов Узунов

ДА

ДА

Няма

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им до участие в конкурса и за мястото, и часа на провеждането му.

Конкурсът ще се проведе на 28 август 2018 г. от 11.00 ч. в кабинета на г-н Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч.

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ …………/П/……………..

                                                                 /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 901/ 26.06.2018 г. на Кмета на Община Ловеч

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”

НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ЛОВЕЧ

 

 1. Място на работа:  адрес: 5500  гр. Ловеч, ул. „В. Караконовски“ № 1
 2. Област на дейност: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в галерията.
 3. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:
 • Образование: висше; в професионално направление теория на изкуствата, изобразително изкуство;
 • Образователно – квалификационна степен: магистър;
 • Професионален опит: 3 години професионален опит в галерия;
 • Да притежава управленски компетенции и мениджърски умения;
 • Да познава националното законодателство в областта на културата и културното наследтво, както и международните договори в тази област;
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
 • Владеене на чужд език;
 • Присъдени научни степени;
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 1. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът за длъжността „Директор” на Художествена галерия-Ловеч ще се проведе чрез защита на „Концепция за развитие на Художествена галерия-Ловеч за период от 5 години” и събеседване на кандидатите с членове на комисията провеждаща конкурса.

      6.  Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Професионална автобиография;
 • Документ за завършено висше образование в професионално направление теория на изкуствата, изобразително изкуство, образователна степен магистър;
 • Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
 • Документ за владеене на чужд език;
 • Документ за компютърна подготовка;

      6.1. Писмено разработена концепция за петгодишно развитие на галерията, която съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на галерията; основни проблеми на функционирането ѝ;
 • тенденции и възможности за развитието на галерията, като културен институт и мястото и в галерийната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на художествените фондове, образователната и популяризаторската дейност на галерията;
 • етапи на реализация на концепцията.

     6.2. Писмената разработка „Концепция за развитие на Художествена галерия-Ловеч за период от 5 години” се представя в седем екземпляри, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен и ненадписан плик.

     6.3. Медицинско свидетелство за допускане до конкурс.

 1. Срок за заемане на длъжносттапет години.
 2. Документите за участие в конкурса от т. 6.1. до т. 6.8. включително се подават  лично или от упълномощен за това представител в стаи № 211 и 212 на Общинска администрация – Ловеч, ул. “Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. в едномесечен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението в централен и местен печат, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg, на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg- от 03.07.2018 година до 03.08.2018 г. включително.
 3. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
 4. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.