Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ЛОВЕЧ

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурс за длъжността директор на Художествена галерия - Ловеч

 

 

 

С Протокол от 25. 06. 2019 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-991/19.06.2019 г. на кмета на Община Ловеч  

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. За длъжността директор на Художествена галерия – Ловеч класира кандидата Валентин Николов Узунов с резултат от 444 точки.
 2. Не класира Радостина Христова Христова с резултат от 146 точки, т.к. кандидатката няма 297 точки /60% от възможния максимален резултат 495 точки/.
 3. Протоколът да се предостави на кмета на Община Ловеч за запознаване със същия и с решението на комисията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …… /п/……………….

                                                            /Венцислав Христов/                                                          

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на Художествена галерия - гр. Ловеч

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

К 2-1/10.06.2019 г. Радостина Христова Христова

ДА

ДА

Няма

К 2-2/11.06.2019 г. Валентин Николов Узунов

ДА

ДА

Няма

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им до участие в конкурса и за мястото, и часа на провеждането му.

Конкурсът ще се проведе на 25 юни 2019 г. от 11.00 ч. в стая 216, кабинета на г-н Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ ………/п/…………..

                                                              /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и т. 8 и ал 2 от ЗМСМА,  чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № З-706/08.05.2019 г. на Кмета на Община Ловеч

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”

НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ЛОВЕЧ

 

1. Място на работа:  адрес: 5500  гр. Ловеч, ул. „В. Караконовски“ № 1

2. Област на дейност: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в галерията.

3. Правоотношението с директора на галерията е срочно за 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство;

4. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:

 • Образование: висше; в професионално направление теория на изкуствата, изобразително изкуство;
 • Образователно – квалификационна степен: магистър;
 • Професионален опит: 3 години опит в съответното професионално направление;
 • Да притежава управленски компетенции и мениджърски умения;
 • Да познава националното законодателство в областта на културата и културното наследтво, както и международните договори в тази област; 

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
 • Владеене на чужд език;
 • Присъдени научни степени;
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

6. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът за длъжността „Директор” на Художествена галерия-Ловеч ще се проведе чрез защита на Концепция за развитие на Художествена галерия - Ловеч за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях, и събеседване на кандидатите с членове на комисията провеждаща конкурса.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса;

7.2. Професионална автобиография;

7.3. Документ за завършено висше образование в професионално направление теория на изкуствата, изобразително изкуство, образователна степен магистър;

7.4. Копие от документ за самоличност;

7.5. Свидетелство за съдимост;

7.6. Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

7.7. Документ за владеене на чужд език;

7.8. Документ за компютърна подготовка;

7.9. Писмено разработена концепция за петгодишно развитие на галерията, която съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на галерията; основни проблеми на функционирането ѝ;
 • тенденции и възможности за развитието на галерията, като културен институт и мястото и в галерийната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на художествените фондове, образователната и популяризаторската дейност на галерията;
 • етапи на реализация на концепцията.

7.10. Писмената разработка „Концепция за развитие на Художествена галерия-Ловеч за период от 5 години” се представя в седем екземпляри, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен и ненадписан плик. Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурс.

7.11. Медицинско свидетелство за допускане до конкурс.

8. Срок за заемане на длъжността – пет години.

9. Документите за участие в конкурса от т. 6.1. до т. 6.8. включително се подават  лично или от упълномощен за това представител в стаи № 211 и № 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул. Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в централен и местен вестник, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.