Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността "Директор" на Регионален исторически музей - Ловеч

28.07.2023 г.

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурс за длъжността

Директор на Регионален исторически музей –  Ловеч

 

 

 

          С протокол № 2 от 27.07.2023 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З – 1181/10.07.2023 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

 

За длъжността „Директор“ на Регионален исторически музей – Ловеч  класира, съгласно утвърдените от Кмета на Община Ловеч „Правила за провеждане на конкурс – защита на концепция и събеседване“ със Заповед № З – 1068/27.06.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, съответно при максимален резултат от 495 точки и 60% – 297 точки, кандидатите са получили, както следва:

 • Силвия Стефанова Георгиева – 390
 • Христо Генов Тодоров – 389
 • Ганчо Ганев Ганев – 330

 

На основание чл. 96, ал. 1 от Кодекса на труда трудово правоотношение ще възникне с класирания на първо място кандидат.

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: …… /п/……………….

                                                            /Венцислав Христов/   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

29.06.2023 г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на Регионален исторически музей - Ловеч

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

К 5-1/23.06.2023 г. Ганчо Ганев Ганев

ДА

ДА

Няма

К 5-2/26.06.2023 г. Христо Генов Тодоров

ДА

ДА

Няма

К 5-3/26.06.2023 г. Силвия Стефанова Георгиева

ДА

ДА

Няма

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им до участие в конкурса и за мястото, и часа на провеждането му.

Няма недопуснати кандидати.

Конкурсът ще се проведе на 27 юли 2023 г. от 10.30 ч. в приемната на Община Ловеч- „Барокови къщи“

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ …………/П/……………..

                                                                    /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 

 


 

 

          

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 5, ал. 4, чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № З-858/22.05.2023 г. на Кмета на Община Ловеч

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”

НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЛОВЕЧ

 

 

1. Място на работа: Регионален исторически музей, адрес: 5500  гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“ № 1

2. Област на дейност: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея. Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

3. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:

 • Образование: висше в професионално направление „История и археология“ и „Социология, антропология и науки за културата“;
 • Образователно – квалификационна степен: магистър;
 • Професионален опит: 5 години в съответното професионално направление;
 • Да притежава управленски компетенции и мениджърски умения;
 • Да познава националното законодателство в областта на културата и културното наследтво, както и международните договори в тази област;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
 • Владеене на чужд език;
 • Присъдени научни степени;
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

5. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът за длъжността „Директор” на Регионален исторически музей-Ловеч ще се проведе чрез защита на „Концепция за развитие на Регионален исторически музей-Ловеч за период от 5 години” и събеседване на кандидатите с членове на комисията провеждаща конкурса.

6. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса;

6.2. Професионална автобиография;

6.3. Документ за завършено висше образование в професионално направление „История и археология“ и „Социология, антропология и науки за културата“,  образователна степен магистър;

6.4. Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

6.5. Медицинско свидетелство за допускане до конкурс.

6.6. Документ за владеене на чужд език;

6.7. Документ за компютърна подготовка;

6.8. Писмено разработена концепция за петгодишно развитие на музея, която съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията;
 • концепцията да е подробно разработена за първата година.

6.9. Писмената разработка „Концепция за развитие на Регионален исторически музей-Ловеч за период от 5 годинисе представя в десет екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен и ненадписан плик в обем до 10 страници.

7. Срок за заемане на длъжносттапет години, съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗКН

8. Документите за участие в конкурса от т. 6.1 до т. 6.8 включително се подават лично или от упълномощен за това представител в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул. Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в централен или местен ежедневник, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

9. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

10. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.