Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурс за длъжността

директор на Регионална библиотека «Проф. Беню Цонев» - Ловеч

 

 

 

С Протокол от 21. 06. 2019 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-944/18.06.2019 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

 

1. Класира Юлияна Петкова Цанева с 209 точи за длъжността директор на РБ „Проф. Б. Цонев“.

2. Не класира Веселина Василева Мончева с 137 точки, т.к. кандидатката няма 60% от възможния максимален резултат. Резултатът е по-малък  от минималния изискван резултат от  147 точки  /60% от максималния резултат от 245 точки/, съгласно утвърдените „Правила“ от кмета на Община Ловеч, с който кандидатът се счита за класиран.

3. Протоколът да се предостави на кмета на Община Ловеч за запознаване със същия и с решението на комисията.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …… /п/……………….

                /Венцислав Христов/        

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ гр. Ловеч

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

К 4-1/10.06.2019 г. Веселина Василева Мончева

ДА

ДА

Няма

К 4-2/11.06.2019 г. Юлияна Петкова Цанева

ДА

ДА

Няма

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им до участие в конкурса и за мястото, и часа на провеждането му.

Конкурсът ще се проведе на 21 юни 2019 г. от 11.00 ч. в стая 216, кабинета на г-н Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ ………/п/…………..

                                                            /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28 ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените библиотеки и Заповед № З-707/08.05.2019 г. на Кмета на Община Ловеч

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”

НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ» - ЛОВЕЧ

 

1. Място на работа:  адрес: 5500  гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 47

2. Област на дейност: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в библиотеката.

3. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:

 • Образование: висше; в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки";
 • Образователно – квалификационна степен: магистър;
 • Професионален опит: 5 години професионален опит в библиотека;

 4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
 • Владеене на чужд език;
 • Присъдени научни степени;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

 5. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът за длъжността „Директор” на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ - Ловеч ще се проведе чрез защита на „Концепция за развитие на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ - Ловеч за период от 4 години” и събеседване на кандидатите с членове на комисията провеждаща конкурса.

6. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса;

6.2. Професионална автобиография;

6.3. Документ за завършено висше образование в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки", образователна степен магистър;

6.4. Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и други официални документи, удостоверяващи трудов стаж;

6.5. Документ за медицински преглед, който се предоставя при преустановяване на трудовата дейност за повече от 3 месеца;

6.6. Документ за владеене на чужд език;

6.7. Документ за компютърна подготовка;

6.8. Писмено разработена концепция за четиригодишно развитие на библиотеката, която съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на библиотеката; основни проблеми на функционирането ѝ;
 • тенденции и възможности за развитието на библиотеката, като културен  институт и мястото ѝ в библиотечната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на библиотечните фондове, образователната, информационната и популяризаторската дейност на библиотеката;
 • етапи на реализация на концепцията.

6.9. Писмената разработка „Концепция за развитие на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ - Ловеч за период от 4 години” се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен и ненадписан плик.

7. Срок за заемане на длъжността – четири години

8. Документите за участие в конкурса от т. 6.1. до т. 6.8. включително се подават  лично или от упълномощен за това представител в стаи № 211 и № 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул. Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в централен и местен вестник, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg,  сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

9. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

10. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.