Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността „директор” на Целодневна детска градина „Детелина“ – гр. Ловеч

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността Директор на ДГ „Детелина“-гр. Ловеч

 

Въз основа на Протокол №2/17.08.2016 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 1276/04.08.2016 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

  За длъжността „Директор“ на ДГ „Детелина” гр. Ловеч:

- Класира на първо място Цветалинка Стефанова Василева със 134 точки;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:      /п/

                                                                      /Венцислав Христов/

 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДГ „ДЕТЕЛИНА”

 

А/Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на ДГ „Детелина”:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

Р2-1 Цветалинка Стефанова Василева

ДА

ДА

Няма

 

Б/ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска до участие в конкурса за длъжността директор на ДГ „Детелина” кандидата Цветалинка Стефанова Василева

Кандидатът трябва да се яви на защита на концепцията и интервю, което ще се проведе на 17 август 2016 г. от 09.00 часа в стая 217 – кабинета на зам.-кмет Венцислав Христов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                     

                                        /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 

 

На основание чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № 1146/12.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността „Директор” на:

1. Целодневна детска градина „Детелина“, с адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“  № 60.

 

І. Кратко описание на длъжността :

Директорът на Целодневна детска градина организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; спазва и прилага държавните образователни изисквания; осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност; съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства; сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците по реда на Кодекса на труда; организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания; контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация; осигурява условия за здравно- профилактична дейност в детската градина; изготвя длъжностно разписани на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати; изготвя и утвърждава длъжностно разписание.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Да е български гражданин.

2. Да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за народната просвета – да не е осъждан на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление,  да не е лишен от правото да упражнява професията си, да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

3. Да няма наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.

4. Да не е прекратяван трудовият му договор като директор или учител на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите за конкурса.

5. Да има завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” и професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност, които позволяват да се изпълнява нормата задължителна преподавателска работа на директор в детска градина, за която кандидатства, съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за народната просвета.

6. Да има 3 години учителски стаж в детска градина по смисъла на чл. 19, ал. 1, и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж към датата на кандидатстване, съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за народната просвета.

7. Да притежава допълнителна квалификация за работа с компютър.

 

IІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Ловеч (по образец).

2. Документ за самоличност (заверено от участника копие).

3. Професионална автобиография (европейски формат).

4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (заверено от участника копие).

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (заверено от участника копие).

6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж).

7. Свидетелство за съдимост – оригинал.

8. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор“ на ЦДГ „Детелина“  – оригинал.

9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване – оригинал.

10. Концепция за развитие на ЦДГ „Детелина“ за период от 3 години.

 

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

  1. Конкурсът се провежда в два етапа:
    1. Допускане по документи;
    2. Защита на „Концепция за развитие на ЦДГ „Детелина“ за период от 3 години” и събеседване на кандидатите с членовете на комисията провеждаща конкурса.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса.

5. Конкурсът ще се проведе по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

6. Комисията оценява:

6.1 Защитата на „Концепция за развитие на ЦДГ „Детелина“ за период от 3 години“;

6.2 Степента на познаване на нормативните актове: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на народната просвета, както и разбиране и познаване на съответните нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността „директор“ на общинска целодневна детска градина;

6.3 Общата управленска култура: управленска компетентност свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за решаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средствата за тяхното осъществяване; организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи;

6.4 Комуникативните способности и езикова култура: комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

7. Конкурсът се провежда от комисия назначена със заповед от кмета на община Ловеч в съответствие с чл. 94 от КТ.

 

V. Място и срок за подаване на документите за конкурса:

            1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).

         2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:00-11:30 часа и 13:30-16:30 часа в сградата на община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 (Човешки ресурси), в срок до 16:30 часа на 15 август 2016 година.

            3. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси”.

            4. Заявлението и документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на ЦДГ„Детелина“ гр. Ловеч, община Ловеч“.

            5. Съобщенията във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите и на интернет страницата на Община Ловеч.    

   

Лице за контакти: Стела Дончева – гл. експерт „Човешки ресурси“

тел.: 0884 704017; 068 688283