Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността „директор” на Целодневна детска градина „Снежанка“ – гр. Ловеч

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността Директор на ЦДГ „Снежанка“-гр. Ловеч

Въз основа на Протокол №2/14.07.2016 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 1057/24.06.2016 г. на кмета на Община Ловеч  

РЕШИ:

1.Иваничка Дончева с 144 точки и Маринела Височкова с 116 точки успешно са издържали конкурса, т.к. съгласно приетите Правила в Протокол № 1/12. 07.2016 г. те имат повече от 50% от максималния брой 150 точки.

2. Марийка Ангелова с 68 точки не е издържала успешно конкурса,         т. к. съгласно приетите Правила в Протокол № 1/12. 07.2016 г. тя не е достигнала резултат над 75 точки или 50% от максималния брой 150 точки.

3. За длъжността „Директор“ на ЦДГ „Снежанка” гр. Ловеч:

- Класира на първо място Иваничка Алексиева Дончева със 144 точки;

- Класира на второ място Маринела Дикова Височкова със 116 точки.

4. Не класира Марийка Стоянова Ангелова в конкурс за длъжността „Директор“ на ЦДГ „Снежанка” гр. Ловеч, т. к. е получила 68 точки и не е достигнала резултат над 75 точки или 50% от максималния брой 150 точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:      

                                                                                         /Венцислав Христов/

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ДИРЕКТОР НА ЦДГ „СНЕЖАНКА”

А/Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на ЦДГ „Снежанка”:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

Р1-1 Маринела Дикова Височкова

ДА

ДА

Няма

Р1-2 Иваничка Алексиева Дончева

ДА

ДА

Няма

Р 1-3 Марийка Стоянова Ангелова

ДА

ДА

Няма

Б/ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска до участие в конкурса за длъжността директор на ЦДГ „Снежанка” следните кандидати:

         - Маринела Дикова Височкова

         - Иваничка Алексиева Дончева

         - Марийка Стоянова Ангелова

Посочените кандидати трябва да се явят на защита на концепцията и интервю, което ще се проведе на 14 юли 2016 г. в стая 217 – кабинета на зам.-кмет Венцислав Христов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                     /п/

                                        /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 

Директорът на Целодневна детска градина организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; спазва и прилага държавните образователни изисквания; осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност; съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства; сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците по реда на Кодекса на труда; организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания; контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация; осигурява условия за здравно- профилактична дейност в детската градина; изготвя длъжностно разписани на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати; изготвя и утвърждава длъжностно разписание.