Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността „Диригент” на Общински Духов оркестър – гр. Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса

 

 

за длъжността: Диригент на Общински духов оркестър

административно звено: Общински духов оркестър- гр. Ловеч

 

Въз основа на Протокол №2/06.07.2018 г. конкурсната комисия назначена със заповед № 924/ 02.07.2018 г. на кмета на Община Ловеч

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността Диригент на Общински духов оркестър- гр. Ловеч

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

1

2

3

1.

Тотко Илиев Рогашки

149

 

 

2. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

Тотко Илиев Рогашки

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:     /п/

                                                                            /д-р Димитър Димитров/

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"ДИРИГЕНТ" НА ОБЩИНСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР ЛОВЕЧ

 

 

Днес 03.07.2018 г. в сградата на общинска администрация, в кабинета на д-р Димитър Георгиев Димитров – директор на дирекция ОЗКТ на Община Ловеч, от 10.00 часа се проведе подбор по документи за длъжността „Диригент“ на Общински духов оркестър- Ловеч от комисия назначена със заповед № 924/ 02.07.2018 г. на кмета на Община Ловеч в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : д-р Димитър Георгиев Димитров – директор на дирекция ОЗКТ

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Димитринка Николаева Дренска- началник отдел ОКВТ
 2. Теодора Петкова Николова- преподавател по пиано в Детска музикална школа при Ловчанско читалище „Наука“
 3. Пламена Петрова Чобанова- Ст. юрисконсулт
 4. Лидия Тодорова Данаилова – Ст. експерт ЧРЗБУТ

          

Конкурсът е обявен със Заповед № 804/ 29.05.2018 г. на кмета на Община Ловеч.

Изискванията за длъжността са следните:

 1. Да има завършено висше музикално образование с образователно- квалификационна степен „Магистър“ и професионална квалификация „Диригент на Духов оркестър“.
 2. Да има минимум 3 години професионален опит.

 

Необходимите документи за участие в конкурса са:

 1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Ловеч (по образец).
 2. Професионална автобиография.
 3. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (заверено от участника копие).
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/ или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж).
 5. Концепция за развитие на Общински духов оркестър за период от 3 години.

 

Подаден е 1 комплект документи на:

            Тотко Илиев Рогашки – Вх. № К1-1/ 29.06.2018 г.

 

 Комисията прегледа постъпилото заявление на Тотко Илиев Рогашки като обсъди и прецени дали са представени всички необходими документи и дали те отговарят на документите необходими за участие в конкурса, въз основа на което

 

Реши:

 

Допуска до събеседване и защита на „Концепция за развитие на Общински духов оркестър- гр. Ловеч за период от 3“ години кандидата Тотко Илиев Рогашки за длъжността „Диригент“ на Общински духов оркестър- Ловеч, тъй като има необходимия професионален опит и компетенция, притежаваните от него професионална квалификация и специалност на висше образование напълно отговарят на изискванията за заемане  на длъжността.

 

Няма недопуснати кандидати.

 

 


 

 

 

 

 

 

Община Ловеч обявява конкурс

за длъжността „Диригент”

на Общински Духов оркестър – гр. Ловеч

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № 804/29.05.2018 г. на Кмета на Община Ловеч

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността „Диригент” на:

Общински Духов оркестър – гр. Ловеч.

 

І. Кратко описание на длъжността :

Диригентът на Общински Духов оркестър ръководи творческата и административна дейност на оркестъра като формация. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Общински духов оркестър в рамките на определените му правомощия и го представлява. Съдейства за осъществяване политиката на Община Ловеч в сферата на културата и образованието. Отговаря за опазването и поддържането на инструментариума на Общински духов оркестър. Разработва репертоарния план на оркестъра. Организира репетиционната и концертната дейност на оркестъра. Организира участия в национални и международни фестивали и конкурси.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Да има завършено висше музикално образование – образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „Диригент на Духов оркестър“

2. Да има минимум 3 години професионален опит.

IІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Ловеч (по образец).

2. Професионална автобиография (европейски формат).

3.Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (заверено от участника копие).

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж).

5. Концепция за развитие на Общински Духов оркестър за период от 3 години.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Защита на „Концепция за развитие на Общински Духов оркестър за период от 3 години” и събеседване на кандидатите с членовете на комисията провеждаща конкурса.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса.

5. Конкурсът ще се проведе по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

6. Комисията оценява:

6.1 Защитата на „Концепция за развитие Общински Духов оркестър“ за период от 3 години“;

6.2 Общата управленска култура: управленска компетентност свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за решаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средствата за тяхното осъществяване; организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи;

6.3 Комуникативните способности и езикова култура: комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

7. Конкурсът се провежда от комисия назначена със заповед от кмета на община Ловеч в съответствие с чл. 94 от КТ.

V. Място и срок за подаване на документите за конкурса:

1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно). 

2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:00-11:30 часа и 13:30-16:30 часа в сградата на община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стаи № 211 и 212, в срок от 01.06.2018 г. до 16:30 часа на 02.07.2018 г.

3. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на заявление.

4. Заявлението и документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Диригент” на Общински Духов оркестър – гр. Ловеч“.

5. Съобщенията във връзка с конкурса се обявяват на на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.                                          

Телефон за контакт: 068 688 283