Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността гл. експерт „Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“

06.07.2020 г.

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

 

Главен експерт „Информационно исигуряване, технологии и информационна сигурност“, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” в Община Ловеч

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/26.06.2020 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-867/10.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт ИОТИС, дирекция АПИО в Община Ловеч, както следва:

 

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резул-тат от теста

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

 

Резул тат  от интер-вюто

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

 

Окончателен резултат

1.

Емил Ивайлов Методиев

20

3

174

5

930

 

2. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

 

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Емил Ивайлов Методиев

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                         /Даниела Цанова/

 

 

 


 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

30.06.2020 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Главен експерт “Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“

административно звено: Дирекция Административно-правно и информационно обслужване“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 30.06.2020 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-867/10.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

 1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Емил Ивайлов Методиев

20

20

2.

Милан Тодоров Костов

12

12

 

 

 1. Допуска до интервю, следния кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Емил Ивайлов Методиев

 

 

 1. Не допуска до интервю, следниия кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Милан Тодоров Костов

 

 

поради това, че  кандидатът Милан Костов е получил 12 точки - по-малко от определения минимален брой 14 точки, съгласно обявената Система за  определяне на резултатите от теста при провеждане на конкурса за длъжност главен експерт ИОТИС, в дирекция АПИО, Община Ловеч приета с Протокол №1/12.06.2020 г. от заседание на комисията.

 

 Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 30.06.2020 г. от 14.00 часа в кабинета на г-жа Даниела Цанова, секретар на Община Ловеч, стая 207.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:        /п/   

                                                   /Даниела Цанова/

        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен експерт “Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“

административно звено: Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 12.06.2020  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-867/10.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

 

 

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

 

 

 

Емил Ивайлов Методиев вх. № КР 1-2/02.06.2020 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Компютърни системи и технологии“ и има 5 години професионален опит. Завършената степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Милан Тодоров Костов

вх. № КР 1-3/08.06.2020 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Електротехника и микроелектроника“ и има 21 години професионален опит. Завършената степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

Посочените допуснати  кандидати да се явят на тест на 30.06.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Ловеч.

Допуснатите кандидати, постигнали резултат от теста над минималния трябва да се явят на интервю на 30.06.2020 г. от 14.00 часа в кабинета на Даниела Цанова, секретар на Община Ловеч - сградата на Община Ловеч, стая 207.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 30.06.2020 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

 

2. Недопуснат до конкурса кандидат:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Петко Стоянов Петков

вх. № КР 1-1/29.05.2020 г.

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Компютърни системи и технологии“. Съгласно минималните изисквания въз основа на КДА, изискването за заемане на длъжността гл. експерт в общинска администрация е завършената степен на образование да е степен „Бакалавър“. Завършената от кандидата степен на образование не отговаря на изискването за заемане на длъжността гл. експерт в общинска администрация.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:            /п/ 

                                                               /Даниела Цанова/

 

 


 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол № 1 от 12.06.2020. г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за гл. експерт ИОТИС, дирекция АПИО в Община Ловеч е приета

 

Система

за определяне на резултатите от теста при провеждане на

конкурс за длъжността гл. експерт „Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“ в  дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ в Община Ловеч

Тестът се състои от три различни варианти с въпроси, всеки от които е с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване началото на провеждането на теста един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Върху листите с теста е поставен печата на Община Ловеч.

Брой на въпросите: всеки вариант от теста съдържа 20 въпроса.

Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка.

Максимален резултат: 20 точки

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: 14 точки т.е. 70% верни отговори.

Време за решаване на теста: 40 минути

Коефициент с който се умножава резултата от теста: 3

След изтичане на определеното време за решаване на теста, формулярите се събират независимо от това дали кандидатите са отговорили на всички въпроси или не.

След решаването на теста всеки от кандидатите го поставя в голям плик, а в малък плик  запечатва попълнен формуляр с името си. Отварянето на малкия плик става след като тестът се оцени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

На основание чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС до интервю се допускат кандидатите постигнали резултат от теста над минималния.

 

Система

за определяне на резултатите от интервюто при провеждане

на конкурс за длъжността длъжността гл. експерт „Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“ в  дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“  в Община Ловеч

 

Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика и попълненото Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС и формулира въпроси които се задават на всички кандидати.

Въпросите са съобразени с показателите за компетентности съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС и чрез тях се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Оценяване на качествата на кандидата въз основа на отговорите на въпросите: по 5 -степенна скала, където 5 е най-високата оценка.

Максимален резултат: 175 точки, които са сбор от оценките на различните компетентности дадени от всеки един член на комисията.

Минимален резултат при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто: 122 точки т.е. 70% от максималния резултат. 

Коефициент с който се умножава резултата от интервюто: 5

          

Списъците на кандидатите с резултатите от теста и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

 

 


 

 

 

 

Главен експерт „Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“

 

На основание заповед № З-762/27.05.2020 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността гл. експерт „Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност“ в дирекция „Административно – правно и информационно обслужване“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: бакалавър
 • Професионален опит: 2 години
 • Минимален ранг: ІV младши

 2. Област на дейност: 

Информационно осигуряване, технологии и информационна сигурност. Администриране на компютърната мрежа на Община Ловеч. Софтуерна поддръжка на компютрите. Софтуерна поддръжка на мрежата. Поддръжка на Интернет възела и WEB сайта на общината. Отговаря за недопускане на неоторизиран достъп до мрежата. Отговаря за спазването на нормативните изисквания по отношение на сигурността на АИС и мрежата.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 

 4. Допълнителни изисквания:

 • Професионална област: технически науки;
 • Професионално направление: информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника;
 • Компютърна грамотност: познаване на операционните системи, хардуера;
 • Владеене на английски език.

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 858 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 29.05.2020 г.

            Крайна дата на приемане на документи 11.06.2020 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.