Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността гл. експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

 

 

 

Главен експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“

 

На основание заповед № З-450/13.03.2020 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността гл. експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ в Община Ловеч.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: бакалавър
  • Професионален опит: 2 години или
  • Ранг: ІV младши

2. Област на дейност: 

Енергийните и електронно информационните мрежи и съоръжения на територията на Община Ловеч. Мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергоизточници на територията на Община Ловеч. Дейности по процедурите по обезщетяване при принудително отчуждаване на недвижими имоти и по обезщетяване при учредяване право на прокарване на сервитут, дейности и контрол по Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч. Дейности по иницииране на одобряване на устройствени планове и инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни изисквания:

  • Професионална област: технически науки
  • Професионално направление: строителство; електротехника; електроника; енергетика; отопление, вентилация и климатизация
  • Компютърна грамотност: Office (Еxcel, Word, Outlook), Auto CAD, ГИС софтуер, работа в мрежи
  • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 800 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна

степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по         чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 17.03.2020 г.

            Крайна дата на приемане на документи 30.03.2020 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.