Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

03.05.2023 г.

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

 

за длъжността: Главен архитект

административно звено: Община Ловеч

 

   На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/03.05.2023 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-599/05.04.2023 г. на кмета на Община Ловеч

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен архитект в Община Ловеч, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Резултат  от интервюто

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Окончателен резултат

1.

Ралица Маринова Маринова

19

3

237

5

1242

 

 

2. Класира успешно издържалата конкурса кандидатка, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Ралица Маринова Маринова

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:               /п/

                                                                                               /ДАНИЕЛ КОЛЕВ/

 

 

 


 

 

 

 

 

03.05.2023 г.

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

 

за длъжността: Главен архитект

административно звено: Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 03.05.2023  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-599/ 05.04.2023 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

№ по ред Име, презиме и фамилия Брой верни отговори Брой точки
1. Ралица Маринова Маринова 19 19

 

 

2. Допуска до интервю, следната кандидатка:

№ по ред Име, презиме и фамилия
1. Ралица Маринова Маринова
 
 

3. Не допуска до интервю, следния кандидат:

 

Няма недопуснати кандидати.

 

Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 03.05.2023 г. от 11:30 часа в стая 216, ет. 2, кабинетът на г-н Даниел Колев- заместник-кмет на Община Ловеч

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                   /ДАНИЕЛ КОЛЕВ/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

02.05.2023 г.

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 11.04.2023 г. на комисията назначена със заповед № З-599/05.04.2023 г. на кмета на Община Ловеч за провеждане на конкурс за гл. архитект на Община Ловеч е приета

 

Система

за определяне на резултатите от теста при провеждане на

конкурс за длъжност Гл. архитект в Община Ловеч

Тестът се състои от три различни варианта с въпроси, всеки от които е с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с познания от професионалната област на длъжността и относно функционирането на администрацията. След обявяване началото на провеждането на теста кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява. Върху листите с теста е поставен печата на Община Ловеч.

Брой на въпросите: всеки вариант от теста съдържа 20 въпроса.

Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка.

Максимален резултат: 20 точки

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: 14 точки т.е. 70% верни отговори.

Време за решаване на теста: 40 минути

Коефициент с който се умножава резултата от теста: 3

 След изтичане на определеното време за решаване на теста, формулярите се събират независимо от това дали кандидатът е отговорил на всички въпроси или не.

След решаването на теста кандидатът го поставя в голям плик, а в малък плик  запечатва попълнен формуляр с името си. Отварянето на малкия плик става след като тестът се оцени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

 

Система

за определяне на резултатите от интервюто при провеждане на

конкурс за длъжност Гл. архитект  в Община Ловеч

          

Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика и попълненото Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС и формулира въпроси които се задават на всички кандидати.

Въпросите са съобразени с показателите за компетентности съгласно Приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС и чрез тях се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Оценяване на качествата на кандидата въз основа на отговорите на въпросите: по 5 -степенна скала, където 5 е най-високата оценка.

Максимален резултат: 175 точки, които са сбор от оценките на различните компетентности дадени от всеки един член на комисията - 7 бр. компетентности по 5 т. макс. по 7 члена на комисията.

Минимален резултат при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто: 122,5 точки т.е. 70% от максималния резултат. 

Коефициент с който се умножава резултата от интервюто: 5

          

Списъците с резултатите от теста и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

 


 

 

 

 

 

13.04.2023 г.

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността: Гл. архитект,

административно звено: Община Ловеч

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 11.04.2023 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-599/11.04.2023 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидата документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следния кандидат:

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се изисква според обявата

 

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на

кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Арх. Ралица Маринова Маринова

вх. № КР1-1/30.03.2023 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Архитектура“, пълна проектанска правоспособност и над осем години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

Допуснатата кандидатка следва да се яви за решаване на тест на 03.05.2023 г. от 10:00 часа в стая 216, в кабинета на зам.-кмета на Община Ловеч, г-н Даниел Колев.

  Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 11:20 часа на 03 май 2023 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатът трябва да се яви на интервю на 03 май 2023 г. от 11:30 часа в стая 216, в кабинета на зам.-кмета на Община Ловеч г-н Даниел Колев.

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати: няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

  НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:            /п/

                                                               /Даниел Колев/

 


 

 

 

 

 

 

Главен архитект

 

На основание заповед № З-505/22.03.2023 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен архитект на Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: висше - магистър;
 • Професионален опит: 4 години или
 • Ранг: ІІІ младши;

 

2. Област на дейност: 

Ръководство, координиране и контрол на дейностите по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство на територията на Община Ловеч, контрол на дейността на звената по чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията и издаване на административни актове съобразно правомощията, предоставени от Закона за устройство на територията. Ръководство и организация на дейността на ОЕСУТ.

 

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Да отговаря на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация
 • Да притежава пълна проектанска правоспособност или необходимия стаж за придобиването и, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

4. Допълнителни умения изисквания:

 • Професионална област: технически науки
 • Професионално направление: архитектура, строителство и екология
 • Специалност: архитектура
 • Компютърна грамотност: добро владеене на  продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет и друг специализиран софтуер необходим за изпълнението на длъжността;
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

 

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 2590 лв.

 • Определена на основание чл. 7, ал 1 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за заплатите (държавни служители и служители по чл. 107а от Кодекса на труда) в Община Ловеч и чл. 7, ал. 1, Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията – Ръководно ниво 6А, Длъжностно ниво 6 и Ниво на основна заплата 12 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

 

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

 

8. Заявлението и приложените към него документи се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно представител в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация. Документите по чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от НПКПМДС, може да се подават подписани с електронен подпис и по електронен път на  kmet@lovech.bg.

 

            Начална дата на приемане на документи 24.03.2023 г.

            Крайна дата на приемане на документи 06.04.2023 г.

 

9. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

10. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.