Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен архитект на Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

Главен архитект на Община Ловеч

 

 

Въз основа на Протокол №3/27.11.2017 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 1633/09.11.2017 г.  на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността Главен архитект в Община Ловеч

 

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Арх. Минчо Колев Петков

20

3

154

5

830

 

 

 

1. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

 

Арх. Минчо Колев Петков

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                            /Даниел Колев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

27.11.2017  г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Главен архитект

административно звено: Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 27.11.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1633/09.11.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Арх. Минчо Колев Петков

20

20

 

 

2. Допуска до интервю кандидата:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Арх. Минчо Колев Петков

 

 

3. Не допуска до интервю кандидати: Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 27.11.2017 г. от 10.00 часа стая 217, кабинета на заместник-кмета на Община Ловеч.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ

   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/

                                                    /Даниел Колев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

 

за длъжността: Главен архитект

административно звено: Община Ловеч

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 10.11.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1633/09.11.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Арх. Минчо Колев Петков

 

     Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 27.11.2017 г. от 09.00 часа в стая 217, кабинета на г-н Даниел Колев, заместник-кмет на Община Ловеч.

      Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 10.30 часа на 27.11.2017 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

      Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 27.11.2017 г. от 10.30 часа в стая 217, кабинета на г-н Даниел Колев, заместник-кмет на Община Ловеч.

 

 1. Недопуснати до конкурс кандидати: няма.

 

 1. Нормативни документи: Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с изпълнението на длъжността.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                            /Даниел Колев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен архитект

 

На основание заповед № 1479/20.10.2017 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен архитект на Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: висше - магистър;
 • Професионална област: технически науки
 • Професионално направление: архитектура
 • Професионален опит: 4 години или
 • Ранг: ІІІ младши;

 

2. Област на дейност:

Ръководство, кординиране и контрол на дейностите по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство на територията на Община Ловеч, контрол на дейността на звената по чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията и издаване на административни актове съобразно правомощията, предоставени от Закона за устройство на територията. Ръководство и организация на дейността на ОЕСУТ.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Да отговаря на изискванията на Закона за класифицирана информация

 4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност: добро владеене на  продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет и друг специализиран софтуер необходим за изпълнението на длъжността;
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 700 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

 7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец)

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна

степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по         чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 24.10.2017 г.

            Крайна дата на приемане на документи 06.11.2017 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.