Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Геодезия“ в дирекция „Устройство на територията“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

Главен експерт “Геодезия” в дирекция “Устройство на територията”

 

 

Въз основа на Протокол №3/19.12.2017 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 1676/16.11.2017 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт „Геодезия“ дирекция „Устройство на територията“ в Община Ловеч

 

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Мартин Станиславов Добревски

20

3

145

5

785

 

 

 

2. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

Мартин Станиславов Добревски

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                          /Даниел Колев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

19.12.2017  г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

за длъжността: Главен експерт “Геодезия” административно звено: дирекция “Устройство на територията” в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 19.12.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1676/16.11.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидата допуснат до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Мартин Станиславов Добревски

20

20

 

 

2. Допуска до интервю следния кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Мартин Станиславов Добревски

 

 

3. Не допуска до интервю следните кандидати: няма недопуснати кандидати.

 

 

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на  19.12.2017 г. от 11.00 часа в стая 217 кабинета на Даниел Колев, зам.-кмет на Община Ловеч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/

                                                    /Даниел Колев/

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

 

за длъжността: Главен експерт "Геодезия"

административно звено: Дирекция "Устройство на територията" в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 08.12.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1676/16.11.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следния кандидат:

 

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Мартин Станиславов Добревски

 

Допуснатият  кандидат следва да се яви за решаване на тест на 19.12.2017 г. от 10.00 часа в стая 217 кабинета на Даниел Колев, зам.-кмет на Община     Ловеч.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 11.30 часа на 19.12.2017 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 19.12.2017 г. от 11.30 часа в стая 217 кабинета на Даниел Колев, зам.-кмет на Община Ловеч.

 

2. Недопуснати до конкурс кандидати: няма.

 

3. Нормативни документи: Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с изпълнението на длъжността.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/

                                                   /Даниел Колев/

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен експерт „Геодезия“

 

На основание заповед № 1676/16.11.2017 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Геодезия“ в дирекция „Устройство на територията“ при Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: висше - бакалавър;
  • Професионална област: технически науки
  • Професионално направление: архитектура, строителство, геодезия
  • Професионален опит: 2 години или
  • Ранг: ІV младши;

 2. Област на дейност: 

Устройствено планиране, кадастър, регулация, географски информационни системи. Изпълнява дейности по комплектоване и изпращане на преписки по кадастрални, регулационни и застроителни планове на институции. Изготвя извадка-копие от действащи планове, вкл. в цифров вид. Заверява техническите характеристики на имоти в данъчни декларации при необходимост. Участва и контролира съставянето на актовете и протоколите по време на строителството при откриване на строителна площадка, определяне на линия и ниво, достигане на контролните нива, приложение на устройствени планове и други. Изпълнява дейности по издаване на скици и удостоверения  по ЗКИР, ЗУТ, ЗСПЗЗ и др. Участва в изработване на проекти на наредби и програми в областта на устройственото планиране.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
  • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 460 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по         чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 21.11.2017 г.

            Крайна дата на приемане на документи 04.12.2017 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.