Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

 

за длъжността: главен експерт Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения

административно звено: Дирекция Техническа инфраструктура и околна среда“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/27.09.2021 г. конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1546/08.09.2021 г. и З-1662/24.09.2021 г. на кмета на Община Ловеч

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт “Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения”, дирекция ТИОС в Община Ловеч, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резул-тат от теста

Коефициент за теста

/чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

 

Резул-

тат  от интер-

вюто

Коефициент за теста

/чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

 

Окончате-

лен резултат

1.

Дина Яворова Господинова - Станчева

19

3

170

5

907

 

 

2. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Дина Яворова Господинова - Станчева

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                            /ДАНИЕЛ КОЛЕВ/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

27.09.2021 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Главен експерт Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения

административно звено: Дирекция Техническа инфраструктура и околна среда“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 27.09.2021 г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1546/08.09.2021 г. и З-1662/24.09.2021 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Дина Яворова Господинова - Станчева

19

19

 

 

2. Допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Дина Яворова Господинова - Станчева

 

 

3. Не допуска до интервю следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

 Интервюто с успешно издържалата теста кандидатка ще се проведе на 27.09.2021 г. от 14.00 часа в стая 216, Общинска администрация, ет. 2

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                   /Даниел Колев/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол № 1 от 08.09.2021 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за гл. експерт “Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения”, дирекция ТИОС в Община Ловеч е приета

 

Система

за определяне на резултатите от теста при провеждане на

конкурс за длъжността гл. експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в  дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ при Община Ловеч

 

 Тестът се състои от три различни варианти с въпроси, всеки от които е с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване началото на провеждането на теста един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява пред комисията. Върху листите с теста е поставен печата на Община Ловеч.

Брой на въпросите: всеки вариант от теста съдържа 20 въпроса.

Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка.

Максимален резултат: 20 точки

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: 14 точки т.е. 70% верни отговори.

Време за решаване на теста: 40 минути

Коефициент с който се умножава резултата от теста: 3

След изтичане на определеното време за решаване на теста, формулярите се събират независимо от това дали кандидатите са отговорили на всички въпроси или не.

След решаването на теста кандидатите ги поставят в голям плик, а в малък плик  запечатват попълнен формуляр с името си. Отварянето на малкия плик става след като тестът се оцени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

 На основание чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС до интервю се допускат кандидатите постигнали резултат от теста над минималния.

 

 

Система

за определяне на резултатите от интервюто при провеждане на

конкурс за длъжността гл. експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в  дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ при Община Ловеч

 

Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика и попълненото Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС и формулира въпроси които се задават на всички кандидати.

Въпросите са съобразени с показателите за компетентности съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС и чрез тях се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Оценяване на качествата на кандидата въз основа на отговорите на въпросите: по 5 -степенна скала, където 5 е най-високата оценка.

Максимален резултат: 175 точки, които са сбор от оценките на различните компетентности дадени от всеки един член на комисията.

Минимален резултат при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто: 122 точки т.е. 70% от максималния резултат.

Коефициент с който се умножава резултата от интервюто: 5

          

Списъците с резултатите от теста и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

 


 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен експерт "Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения",

административно звено: Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда" в Община Ловеч

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 08.09.2020  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-1546/08.09.2021 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Дина Яворова Господинова – Станчева с вх. № КР4-1/02.09.2021 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Хидростроителство“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

  Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 27.09.2021 г. от 10.00 часа в стая 216, Общинска администрация Ловеч, ет. 2.

  Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 27.09.2021 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

  При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатите трябва да се явят на интервю на 27.09.2021 г. от 14.00 часа в стая 216, Общинска администрация Ловеч, ет. 2.

2. Недопуснати до конкурса кандидати:

Няма.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:   /п/            

                                                            /Даниел Колев/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание заповед № З - 1489/25.08.2021 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ при Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: бакалавър
  • Професионален опит: 2 години или
  • Ранг: ІV младши

2. Област на дейност: 

Осъществяване на експертни проучвания, оценки, решения, провеждане на процедури и изготвяне на документи в областта на хидротехническата инфраструктура и геозащитните съоръжения.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни изисквания:

  • Професионална област: Технически науки
  • Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
  • Компютърна грамотност: Работа с MS Office (Еxcel, Word, Outlook), Auto CAD, ГИС софтуер, работа в мрежи.
  • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 1200 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 или 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 12 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 27.08.2021 г.

            Крайна дата на приемане на документи 07.09.2021 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.