Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Контрол неданъчни приходи“ в дирекция „Местни приходи“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 

от провеждането на конкурса за длъжността

Главен експерт „Контрол неданъчни приходи“ в дирекция “Местни приходи” в Община Ловеч

 

Въз основа на Протокол №3/08.05.2019 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-581/16.04.2019 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт „Контрол неданъчни приходи“, дирекция “Местни приходи” в Община Ловеч

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

 Коефициент за теста /чл.25, ал.3 от НПКДС/

Резултат  от интервюто

Коефициент за интервю/чл.25,ал.3 от НПКДС/

Окончателен резултат

1.

Наталия Тодорова Ангелова

20

3

131

5

715

 

 

2. Класира успешно издържалата конкурса кандидатка, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Наталия Тодорова Ангелова

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                         /ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

08.05.2019 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: главен експерт „Контрол неданъчни приходи”

административно звено: дирекция Местни приходи” в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 08.05.2019 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-581/16.04.2019 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

 1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Наталия Тодорова Ангелова

20

20

2.

Наталия Вълова Христова

10

10

 

 

 1. Допуска до интервю следната кандидатка:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Наталия Тодорова Ангелова

 

 

 1. Не допуска до интервю следната кандидатка:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Наталия Вълова Христова

 

 

Поради това, че  е получила по-малко от определения минимален брой 14 точки, съгласно обявената Система за  определяне на резултатите от теста при провеждане на конкурса за длъжност главен експерт в Община Ловеч приета с Протокол №1/23.04.2019 г. от заседание на комисията.

 

 

 

 Интервюто с успешно издържалата теста кандидатка ще се проведе на 08.05.2019 г. от 13.30 часа в кабинета на Цветан Георгиев, зам.-кмет на Община Ловеч, стая 208.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /П/

                                                   /ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ/

        

 


 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен експерт “Контрол неданъчни приходи”

административно звено: Дирекция Местни приходи” в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 23.04.2019 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-581/16.04.2019 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Наталия Тодорова Ангелова вх. № КР3-1/12.04.2019 г.

2.

 Наталия Вълова Христова вх. № КР 3-4/22.04.2019 г.

 

     Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 08.05.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.00 часа на 08.05.2019 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 08.05.2019 г. от 13.30 часа в кабинета на Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч, стая 208.

 

 1. Недопуснати до конкурса кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

Наталия Николова Кушева вх. № КР 3-2/12.04.2019 г.

Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите в длъжностната характеристика за длъжността.

Милтен Миков Чолаков вх. № КР 3-3/19.04.2019 г.

Лицето притежава висше образование степени „Бакалавър“  и „Магистър“ по специалност „Административна и информационна сигурност“, която не е в изискваното за длъжността  професионално направление „Икономика“, както е посочено в обявата и в длъжностната характеристика.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                           /Цветан Георгиев/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен експерт „Контрол неданъчни приходи“

 

На основание заповед № З-506/03.04.2019 г. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния с   лужител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Контрол неданъчни приходи“ в  дирекция „Местни приходи“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: висше – бакалавър
 • Професионална област: Социални, стопански и правни науки
 • Професионално направление: Икономика
 • Професионален опит: 2 години или
 • Ранг: ІV младши;

 2. Област на дейност: 

Организация, контрол и съгласуване на дейностите в областта на събирането на приходи по Закона за местни данъци и такси, касаещи администрирането на местни данъци, такса за битови отпадъци и глоби. Организира и контролира събирането на суми за местни данъци и такси по чл. 22 от Наредбата за определянето и администрането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч на приходни квитанциии. Организира и контролира предоставянето на кочани с приходни квитанции за събиране на местни данъци и такси за битови отпадъци. Контролира спазването на изискванията по ЗМДТ при изготвяне на квитанции за плащане на местни данъци и такса за битови отпадъци. Организира извършването на проверки при съмнения за невярно подадени декларациил Организира проверки по сигнали на граждани, свързани със събирането на местни данъци и такси за битови отпадъци.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност.

 

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 610 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

 7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:        

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от деня следващ датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата за приемане на документи 09.04.2019 г.

            Крайна дата за приемане на документи 22.04.2019 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.