Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Културно наследство и културни институти“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса

 

за длъжността: Главен експерт „Културно наследство и културни институти“ административно звено: „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч

 

Въз основа на Протокол № 3/08.12.2017 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 1652/14.11.2017 г.  на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт „Културно наследство и културни институти“ в дирекция Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч

 

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Владимир Николаев Винев

19

3

147

5

792

 

 

 

1. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

Владимир Николаев Винев

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                             /Венцислав Христов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

-----------------------------------------------------------------------------------------

08.12.2017  г.

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

за длъжността: Главен експерт „Културно наследство и културни институти“ административно звено: дирекция Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 08.12.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1652/14.11.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

 1. Резултати от проведения тест

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Владимир Николаев Винев

19

19

 
 1. Допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Владимир Николаев Винев

 

 Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на  08.12.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:            /п/

                                                     /Венцислав Христов/

----------------------------------------------

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен експерт „Културно наследство и културни институти“

административно звено: дирекция Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 20.11.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1652/14.11.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Владимир Николаев Винев

 

   Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 08.12.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

   Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 08.12.2017 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

   Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 08.12.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 

2. Недопуснати до конкурс кандидати:

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

 

1.

 

Карина Петрова Борисова

 

  Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

2.

Ангелина Божидарова  Бочева

Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

3.

Марина Васкова Николаева

Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

 

3. Нормативни документи: Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с изпълнението на длъжността.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                            /Венцислав Христов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен експерт „Културно наследство и културни институти“

 

На основание заповед № 1513/26.10.2017 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Културно наследство и културни институти“ в дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: висше - бакалавър;
 • Професионална област: хуманитарни, социални и стопански науки
 • Професионален опит: 2 години или
 • Ранг: ІV младши;

 

2. Област на дейност: 

Организация и изпълнение на дейностите в Община Ловеч свързани с опазването на културното наследство. Организация и координация на взаимодействието между общинска администраиця и културните институти. Участва в екип при разработването на Стратегия за опазване на недвижимото културно наследство в Община Ловеч и организира дейностите по нейното изпълнение.Извършва мониторинг на състоянието на монументалните паметници, паметните знаци и плочи, недвижимите културни ценности и предлага актуализиране на списъците  на недвижимо културно наследство на територията на общината. Организира изпълнението на дейности по осигуряване на устойчивост на проекти по оперативни програми, съгласно Процедурен наръчник на Община Ловеч.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

 

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 460 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

 

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец)

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по         чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

           

Начална дата на приемане на документи 02.11.2017 г.

Крайна дата на приемане на документи 15.11.2017 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.