Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

26.05.2023 г.

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

 

за длъжността: Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“

административно звено: отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч

 

   На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/25.05.2023 г. конкурсната комисия назначена със заповеди № З-727/28.04.2023 г. и З-880/23.05.2023 г. на кмета на Община Ловеч

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“ в Община Ловеч, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста/чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Резултат  от интервюто

Коефициент за теста/чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Окончателен резултат

1.

Надежда Красимирова Лазарова

20

3

175

5

935

 

2. Класира успешно издържалата конкурса кандидатка, както следва:

 

№ по ред Име, презиме и фамилия

1.

 Надежда Красимирова Лазарова

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:               /п/

                                                                                               /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 

 


 

 

 

25.05.2023 г.

 

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“

административно звено: отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч

 

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 25.05.2023 г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № З-727/28.04.2023 г. и З-880/23.05.2023 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

№ по ред Име, презиме и фамилия Брой верни отговори Брой точки

1.

 Силвия Ценкова Цачева

8

8

2.

 Надежда Красимирова Лазарова

20

20

3.

 Станислав Стоянов Хитков

Не се е явил.

 

 

 

2. Допуска до интервю, следния кандидат:

№ по ред Име, презиме и фамилия

1.

 Надежда Красимирова Лазарова

 

3. Не допуска до интервю, следния кандидат:

- Силвия Ценкова Цачева с 8 точки, поради това, че  е получила по-малко от определения минимален брой 14 точки, съгласно обявената Система за  определяне на резултатите от теста при провеждане на конкурса за длъжност  Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“, отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“,  Община Ловеч приета с Протокол №1/16.05.2025 г. от заседание на комисията.

 

 Интервюто с успешно издържалата теста кандидатка ще се проведе на 25.05.2025 г. от 14.00 часа в Залата на Обшина Ловеч, приемна  „Барокови къщи“.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                   /п/

                                                   /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 


 

 

 

 

 

16.05.2023 г.

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен експерт Методология и организация на социалните услуги на Община Ловеч

административно звено: дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 16.05.2023 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-727/28.04.2023 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидат

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Силвия Ценкова Цачева  вх. № КР2-1/26.04.2023 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Счетоводство и контрол“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Надежда Красимирова Лазарова  вх. № КР2-3/28.04.2023 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Бакалавър“ по специалност „Социални дейности“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Станислав Стоянов Хитков  вх. № КР2-5/05.05.2023 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Международен туризъм“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

Посочените допуснати кандидати да се явят на тест на 25.05.2023 г. от 10.00 часа в Залата на  Община Ловеч в приемна „Барокови къщи“.

При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатите трябва да се явят на интервю на 25.05.2023 г. от 14.00 часа в Залата на Община Ловеч в приемна „Барокови къщи“.

 

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Светлина Цанкова Василева  вх. № КР2-2/28.04.2023 г.

Да

 

Не

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Текстилна техника и технологии“ и няма 2 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит не отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Марианка Георгиева Динкова  вх. № КР2-4/02.05.2023 г.

Да

 

Не

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Технология на полимерите, текстила и кожите“ и няма 2 години професионален опит. Завършената от кандидата професионална област на образование и професионален опит не отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:            /п/

                                                               /Венцислав Христов/

 

 

 

 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ МОСУ

НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ МОСУ

 

 

 


 

 

 

Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“

 

На основание заповед № З-684/21.04.2023 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в  Община Ловеч.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: висше - бакалавър;
  • Професионален опит: 2 години или
  • Ранг: ІV младши;

 

2. Област на дейност: 

Изпълнение на целите и задачите при осъществяване на социалната политика на общината. Методическо ръководене и организация на социалните услуги, предоставяни от Общината. Изпълнение на дейности за надграждане на оказваните социални услуги и реализация на програми за социално включване.

 

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

4. Допълнителни умения изисквания:

  • Професионална област: социални, стопански и правни науки
  • Компютърна грамотност: добро владеене на  продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет и друг специализиран софтуер необходим за изпълнението на длъжността;
  • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

 

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 1463 лв.

  • Определена на основание чл. 7, ал 1 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за заплатите (държавни служители и служители по чл. 107а от Кодекса на труда) в Община Ловеч и чл. 7, ал. 1, Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията – Експертно ниво 5, Длъжностно ниво 9 и Ниво на основна заплата 20 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

 

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

7.1.5. При наличие, копие от документ за премината срочна служба в доброволния резерв във връзка с чл. 14, ал. 4 от НПКПМДСл -  българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

8. Заявлението и приложените към него документи се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно представител в стая № 211 и 212 на Общинска администрация – Ловеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация. Документите по чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от НПКПМДС, може да се подават подписани с електронен подпис и по електронен път на  kmet@lovech.bg.

 

            Начална дата на приемане на документи 26.04.2023 г.

            Крайна дата на приемане на документи 09.05.2023 г.

 

9. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

10. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.