Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

Главен експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция “Икономическа политика и бюджет” в Община Ловеч

 

Въз основа на Протокол №3/11.04.2019 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-362/15.03.2019 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Разходване на средства и контрол“,  дирекция “Икономическа политика и бюджет” в Община Ловеч

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста /чл.25, ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервюто

Коефициент за интервю /чл.25,ал.3 от НПКДС/

Окончателен резултат

1.

Пламена Колева Попска

20

3

142

5

770

 

2.Класира успешно издържалата конкурса кандидатка, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Пламена Колева Попска

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                                                         /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

11.04.2019 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: главен експерт “Обществени поръчки”

административно звено: Отдел “Разходване на средства и контрол”, дирекция ”Икономическа политика и бюджет” в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 11.04.2019 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-362/15.03.2019 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

1. Резултати от проведения тест

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

 Георги Радков Тодоров

10

10

2.

 Пламена Колева Попска

20

20

 

2. Допуска до интервю следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Пламена Колева Попска

 

3. Не допуска до интервю следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

2.

Георги Радков Тодоров

 

Съгласно обявената предварително Система за определяне на резултатите от теста при провеждане на конкурса за длъжност главен експерт в Община Ловеч приета с Протокол №1/20.03.2019 г. от заседание на комисията, съгласно която до интервю се допускат кандидатите получили не по-малко от 14 точки на теста, кандидатът Георги Радков Тодоров е получил 10 точки и съответно не се допуска до събеседване.

 

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 11.04.2019 г. от 13.00 часа в кабинета на Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч, стая 216.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ

   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/

                                                   /Венцислав Христов/

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч


 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен експерт “Обществени поръчки”

административно звено: Отдел Разходване на средства и контрол” в дирекция "Икономическа политика и бюджет" в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 20.03.2019 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-362/15.03.2019 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Станимир Михайлов Колев

2.

 Георги Радков Тодоров

3.

 Пламена Колева Попска

 

Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 11.04.2019 г. от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.00 часа на 11.04.2019 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.  

Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 11.04.2019 г. от 13.00 часа в кабинета на Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч, стая 216.кандидати.

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати: Няма недопуснати

  

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

 

                                                                     /п/

                                                           /Венцислав Христов/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен експерт „Обществени поръчки“

 

На основание заповед № З-309/01.03.2019 г. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Обществени поръчки“  в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: висше – бакалавър
  • Професионална област: Социални, стопански и правни науки
  • Професионално направление: Икономика, Администрация и управление, Право
  • Професионален опит: 2 години или
  • Ранг: ІV младши;

 

2. Област на дейност: 

Областта на обществените поръчки за строителство, услуги и доставки. Подготовка на процедури за обществени поръчки, които да съответстват на принципите, условията и реда за възлагане на обществените поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни и извънбюджетни средства, осигуряване на публичност и прозрачност при провеждане на процедурите, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и прилагане на нормативната база в областта на обществените поръчки. Цялостно прилагане на Закона за обществени поръчки и правилника за прилагането му.

 

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Компютърна грамотност. 

 

5 . Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 610 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

 

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

 

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от деня следващ датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата за приемане на документи 06.03.2019 г.

            Крайна дата за приемане на документи 19.03.2019 г.

 

 9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.