Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“ в отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

главен експерт „Общинска собственост“, отдел „Общинска собственост“ в дирекция “Икономическа политика и бюджет”, в Община Ловеч

 

 

Въз основа на Протокол №3/25.10.2016 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 1573/25.10.2016 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт „Общинска собственост“, отдел „Общинска собственост“ в дирекция “Икономическа политика и бюджет”, в Община Ловеч

 

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Илиян Иванов Стоянов

20

3

149

5

805

 

 

 1. Класира успешно издържаля конкурса кандидат:

 

 1. Илиян Иванов Стоянов

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:      

                                                                                         /инж. Цветан Георгиев/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

25.10.2016 г. – 13.30 ч.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Главен експерт “Общинска собственост”

административно звено: Отдел “Общинска собственост” дирекция ”Икономическа политика и бюджет” в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 25.10.2016 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1573/03.10.2016 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

 1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Марияна Христова Йочева

Не се явила

 

2.

Илиян Иванов Стоянов

20

20

 

 

 1. Допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Илиян Иванов Стоянов

 

 

 1. Не допуска до интервю следния кандидат: няма недопуснати кандидати.

 

 

 Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 25.10.2016 г. от 13.30 часа в кабинета на заместник-кмета на Община Ловеч, г-н Цветан Георгиев.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/                                                           

                                                /инж. Цветан Георгиев/

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

 

за длъжността: Главен експерт “Общинска собственост”

административно звено: Отдел Общинска собственост” в дирекция "Икономическа политика и бюджет" в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 05.10.2016 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1573/03.10.2016 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Марияна Христова Йочева

2.

Илиян Иванов Стоянов

 

1.     Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 25.10.2016 г. от 10.00 часа в кабинета на заместник-кмета на Община Ловеч, г-н Цветан Георгиев.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 25.10.2016 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

  Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 25.10.2016 г. от 13.30 часа в кабинета на заместник-кмета на Община Ловеч, г-н Цветан Георгиев.

 

2.Недопуснати до конкурс кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за

недопускане

1.

Петя Тошева Вълова вх. № КР 13-1/20.09.2016 г.

Лицето не притежава изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите в длъжностната характеристика за длъжността.

2.

Павлина Иванчева Петрова вх. № КР13-3/21.09.2016 г.

Лицето не притежава изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите в длъжностната характеристика за длъжността.

3.

Васил Стоянов Василев вх. № КР 13-5/03.10.2016 г.

Лицето не притежава изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите в длъжностната характеристика за длъжността.

4.

Галя Пенчева Петкова вх. № КР 13-6/03.10.2016 г.

Лицето не притежава изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите в длъжностната характеристика за длъжността.

5.

Петя Цанкова Стоянова вх. № КР 13-7/03.10.2016 г.

Не са представени документи удостоверяващи притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите в длъжностната характеристика за длъжността.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                           /инж. Цветан Георгиев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен експерт „Общинска собственост“

 

На основание заповед № 1480/16.09.2016 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Общинска собственост“  в отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни

актове:

 • Степен на образование: висше – бакалавър
 • Професионална област: социални, стопански и правни науки
 • Професионално направление: икономика
 • Професионален опит: 2 години или
 • Ранг: ІV младши;
 1. Област на дейност: 

Осъществяване на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост и провеждане на жилищната политика в Община Ловеч, съгласно Закона за общинската собственост. Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • Компютърна грамотност.
 1. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 420 лв.
 2. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в

конкурса:

            7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна

степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от деня следващ датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата за приемане на документи 20.09.2016 г.

            Крайна дата за приемане на документи 03.10.2016 г.

 9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.