Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Околна среда“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

01.10.2020 г.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

 

за длъжността: Главен експерт Околна среда

административно звено: Дирекция Техническа инфраструктура и околна среда“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/28.09.2020 г. конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1340/03.09.2020 г. и З-1358/04.09.2020 г.

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт “Околна среда”, дирекция ТИОС в Община Ловеч, както следва:

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

 1. Катя Иванова Вълева

18

3

162

5

864

 1. Петър Спасов Струмин

17

3

145

5

776

 1. Денислав Маринов Даков

17

 

116

 

 

 1. Мая Николова Кулева

19

 

115

 

 

 

Кандидатите Денислав Маринов Даков и Мая Николова Кулева са получили резултати от интервюто  под 122 точки, т. е. под минималния резултат при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто. Те не участват в класирането от проведения конкурс, тъй като не са издържали успешно интервюто.

 

2. Класира успешно издържалите конкурса кандидати, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Катя Иванова Вълева

2.

Петър Спасов Струмин

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                            /Даниел Колев/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

28.09.2020 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Главен експерт Околна среда

административно звено: Дирекция Техническа инфраструктура и околна среда“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 28.09.2020  г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1340/03.09.2020 г. и З-1358/04.09.2020 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Катя Иванова Вълева

18

18

2.

Петър Спасов Струмин

17

17

3.

Мая Николова Кулева

19

19

4.

Денислав Маринов Даков

17

17

 

 

2. Допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Катя Иванова Вълева

2.

Петър Спасов Струмин

3.

Мая Николова Кулева

4.

Денислав Маринов Даков

 

 

3. Не допуска до интервю втори етап от провеждания конкурс за заемане на длъжността гл. експерт “Околна среда”, следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 28.09.2020 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, Общинска администрация – Ловеч, ет. 2.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                   /Даниел Колев/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен експерт "Околна среда",

административно звено: Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда" в Община Ловеч

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 04.09.2020  г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1340/03.09.2020 г. и З-1358/04.09.2020 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие накандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Катя Иванова Вълева

вх. № КР4-1/21.08.2020 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Екология и опазване на околната среда“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Петър Спасов Струмин

вх. № КР4-3/28.08.2020 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен диплома за образователна и научна степен "Доктор" по специалността „Физиология на растенията“, „Магистър“ по специалност „Екология“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Мая Николова Кулева

вх. № КР4-4/02.09.2020 г.

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Химия“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Денислав Маринов Даков

вх. № КР4-5/02.09.2020 г.

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Биология“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 28.09.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, Общинска администрация Ловеч, ет. 2.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 28.09.2020 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатите трябва да се явят на интервю на 28.09.2020 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, Общинска администрация Ловеч, ет. 2.

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Ива Емилова Славева

вх. № КР4-2/27.08.2020 г.

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“, но няма 2 години професионален опит. Съгласно минималните изисквания въз основа на КДА, изискването за заемане на длъжността гл. експерт в общинска администрация е 2 години професионален опит, поради което кандидатът не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

Даринка Пенчева Иванова

вх. № КР4-6/03.09.2020 г.

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Технология на машиностроенето“ и няма 2 години професионален опит. Съгласно минималните изисквания въз основа на КДА, завършеното от кандидатката образование в посоченото направление и професионалният опит не отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен експерт в общинска администрация.

Гергана Иванова Георгиева

вх. № КР4-7/03.09.2020 г.

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Бакалавър“ по специалност „Екология и опазване на околната среда“, но няма 2 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование отговаря, но професионалният опит не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:   /п/    

                                                            /Даниел Колев/        

 

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛ. ЕКСПЕРТ „ОКОЛНА СРЕДА”


 

 

 

 

 

 

 

Главен експерт „Околна среда“

 

На основание заповед № З - 1287/19.08.2020 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Околна среда“ в  дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ при Община Ловеч

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: бакалавър
 • Професионален опит: 2 години или
 • Ранг: ІV младши

2. Област на дейност: 

Околна среда и Управление на отпадъците. Изпълнява дейностите по информиране на населението за състоянието на околната среда. Осигурява разработването на планове за ликвидиране на последствия от замърсяване на околната среда. Контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води. Изпълнява дейностите по съставянето на актове за установяване на административни нарушения  по ЗООС. Изпълнява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по Третиране и транспортиране на отпадъци. Осигурява работата на Регионалното сдружение по управление на отпадъците – води кореспонденцията  и съставянето на протоколите. Осигурява дейностите по изработване и актуализация и изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците към Общинската програма за околна среда.  Осигурява дейностите необходими за Разрешения и Регистрационни документи с отпадъци. Извършва технически проучвания и изготвя доклади, становища и отговори на писма, искания, сигнали и други.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни изисквания:

 • Професионална област: технически науки, природни науки
 • Професионално направление: химични технологии, биотехнологии, строителство, архитектура, химически науки, науки за земята, екология и опазване на околната среда
 • Компютърна грамотност: Office (Еxcel, Word, Outlook), Auto CAD, ГИС софтуер, работа в мрежи
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 871 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 21.08.2020 г.

            Крайна дата на приемане на документи 03.09.2020 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.