Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Сгради и съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

Главен експерт „Сгради и съоръжения“

 

На основание заповед № З-443/26.03.2019 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Сгради и съоръжения“  в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: висше – бакалавър
  • Професионална област: технически науки
  • Професионално направление: строителство
  • Професионален опит: 2 години или
  • Ранг: ІV младши;

2. Област на дейност: 

Осъществяване на експертни проучвания, оценки, решения, провеждане на процедури и съставяне на документи относно сгради и строителни съоръжения. Изпълнява дейностите по контролиране на изпълнението на поддържането, ремонта и изграждането. Изпълнява дейностите по осигуряване на възлагането и контрола по изпълнението на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Осигурява дейностите по изготвяне на проекти на програми, планове и наредби в областта на изграждането, реконструкцията, ремонта и поддръжката. 

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
  • Да отговаря на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Outlook), Auto CAD, ГИС софтуер, работа в мрежи.

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 610 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от деня следващ датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата за приемане на документи 29.03.2019 г.

            Крайна дата за приемане на документи 11.04.2019 г.

 9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.