Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Туризъм“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

Главен експерт „Туризъм“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция “Образование, здравеопазване, култура и туризъм” в Община Ловеч

 

Въз основа на Протокол №3/22.10.2018 г. конкурсната комисия назначена със заповед № 1295/18.09.2018 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт „Туризъм“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“,  дирекция “Образование, здравеопазване, култура и туризъм” в Община Ловеч

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Петя Петкова Начева

14

3

77

5

427

2.

Събина Петьова Миленска - Иванова

20

3

142

5

770

 

Съгласно чл. 32, ал. 1 от НПКДС и Системата за  определяне на резултатите от интервюто при провеждане на конкурса за длъжност главен експерт в Община Ловеч приета с Протокол №1/27.09.2018 г. от заседание на комисията минималният резултат при който се счита, че кадидатът успешно е издържал интервюто е 105 точки, т. е. 70% от максималния резултат.

Кандидатката Петя Петкова Начева е получила само 77 точки от интервюто и не е достигнала минималния резултат от 105 точки, за да бъде успешно издържано интервюто.

 

2. На основание чл. 32, ал. 1, изречение второ от НПКДС комисията не класира кандидатката Петя Петкова Начева, поради резултат от 77 точки под минималния резултат от 105 точки, за да бъде успешно издържано интервюто.

 

3. Класира успешно издържалата конкурса кандидатка, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Събина Петьова Миленска - Иванова

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                         /Венцислав Христов/

 

 


 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

22.10.2018 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: главен експерт “Туризъм”

административно звено: Отдел “Образование, култура, вероизповедания, туризъм”, дирекция ”Образование, здравеопазване, култура и туризъм” в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 22.10.2018 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1295/18.09.2018 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Дацо Тотев Дацов

9

9

2.

Мая Николаева Колева

11

11

3.

Петя Петкова Начева

14

14

4.

Събина Петьова Миленска - Иванова

20

20

 

 

2. Допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Петя Петкова Начева

2.

Събина Петьова Миленска - Иванова

 

 

3. Не допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Дацо Тотев Дацов

2.

Мая Николаева Колева

 

 

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 22.10.2018 г. от 14.00 часа в кабинета на Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч, стая 216.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/

                                                /Венцислав Христов/

 

 


 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч


 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен експерт “Туризъм”

административно звено: Отдел Образование, здравеопазване, култура и туризъм” в дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм" в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 27.09.2018 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 1295/18.09.2018 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Петя Тошева Вълова

2.

Дацо Тотев Дацов

3.

Мая Николаева Колева

4.

Светлана Ванева Христова

5.

Петя Петкова Начева

6.

Събина Петьова Миленска - Иванова

 

     Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 22.10.2018 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 22.10.2018 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 22.10.2018 г. от 14.00 часа в кабинета на Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч, стая 216.

2. Недопуснат до конкурс кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за

недопускане

1.

Емилия Трифонова Маринова вх. № 3-5/25.09.2018 г.

Лицето притежава висше образование степен „Професионален-бакалавър“ и не притежава изискваната степен „Бакалавър“. Завършената степен на образование е в област „Технически науки“, а не в изискваната „Социални, стопански и правни науки“. Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите в длъжностната характеристика за длъжността.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                           /Венцислав Христов/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен експерт „Туризъм“

 

На основание заповед № 1254/10.09.2018 г. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Туризъм“  в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: висше – бакалавър
  • Професионална област: Социални, стопански и правни науки
  • Професионално направление: Администрация и управление, Икономика, Туризъм
  • Професионален опит: 2 години или
  • Ранг: ІV младши;

2. Област на дейност: 

Планиране и координиране на дейности в областта на туризма. Сътрудничество с местната и националната туристическа индустрия и други свързани с туризма индустрии. Съдейства за развитие на културния туризъм в общината, чрез оптимално използване на богатото културно наследство и традиции, адаптиране и социализиране на местните културни паметници и включването им в европейските и национални културни маршрути. Осъществява обмен на информация и взаимодействие с неправителствени организации и фирми, работещи в сферата на туризма и други свързани с туризма индустрии.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Компютърна грамотност.

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 510 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

 7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3. Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от деня следващ датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата за приемане на документи 12.09.2018 г.

            Крайна дата за приемане на документи 25.09.2018 г.

 9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.